BÀI TẬP TIẾNG ANH VỀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

Trường học là một phần đặc biệt quan trọng trong cuộc sống đời thường từng ngày của chúng ta mặc dù bạn là học viên xuất xắc là gia sư. Danh sách đồ dùng học tập Tiếng Anh kèm theo hình ảnh sau đây sẽ giúp đỡ chúng ta nâng cao vốn tự vựng về trường học tập.


Từ vựng tiếng anh về đồ dùng học tập tập

(Looseleaf) paper/ˌluːsˈliːf/ /ˈpeɪ.pɚ/Giấy đóng
(Text) book/ˈtekst.bʊk/Sách giáo khoa
Ballpoint pen/ˌbɑːl.pɔɪnt ˈpen/Bút ít bi
Board/bɔːrd/Bảng
Book/ Textbook/bʊk/ | /ˈtekst.bʊk/Sách giáo khoa
Brush/brʌʃ/Bút lông
Bulletin board
Bảng tin, báo tường
Calculator/ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ/Máy tính
Chalk/tʃɑːk/Phấn
Chalk tray/tʃɑːk treɪ/Ktốt để phấn
Chalkboard/ˈtʃɑːk.bɔːrd/Bảng
Clock/klɑːk/Đồng hồ
Computer
Máy tính
Desk/desk/Bàn học
Eraser/ɪˈreɪ.sɚ/Cục tẩy
Flag/flæɡ/Lá cờ
Glue/ɡluː/Hồ dán
Graph paper/ˈɡræf ˌpeɪ.pɚ/Giấy nháp
Hall/hɑːl/Hành lang sống cửa vào
Locker/ˈlɑː.kɚ/Tủ khóa
Loudspeaker/ˈlaʊdˌspiː.kɚ/Loa
Map/mæp/Bản đồ
Notebook, notebook paper/ˈnoʊt.bʊk/ /ˈnoʊt.bʊk ˈpeɪ.pɚ/Vsinh sống, sổ ghi chép
Overhead projector/ˌoʊ.vɚ.hed prəˈdʒek.tɚ/Máy chiếu
Pen/pen/Bút bi, bút mực nước
Pencil/ˈpen.səl/Bút ít chì
Pencil eraser/ˈpen.səl ɪˈreɪ.sɚ/Cục tẩy cây bút chì
Pencil sharpener/ˈpen.səl ˌʃɑːr.pən.ɚ/Gọt cây bút chì
Ring binder/ˈrɪŋ ˌbaɪn.dɚ/Vòng đính thêm kết
Ruler/ˈruː.lɚ/Thước kẻ
Seat/ Chair/siːt/ | /tʃer/Ghế ngồi
Spiral notebook/ˌspaɪr.əl ˈnoʊt.bʊk/Vlàm việc gáy xoắn
Teacher’s desk/ˌtiː.tʃɚz desk/Bàn giáo viên
Thumbtack/ˈθʌm.tæk/Đinh bấm

Đồ sử dụng so với ngôi trường học

Desk/desk/Bàn
Chair/tʃer/Cái ghế
Book/bʊk/Sách
Notebook/ˈnoʊt.bʊk/Sổ tay
Pencil case/ˈpen.səl ˌkeɪs/Hộp bút
Backpack/ˈbæk.pæk/Ba lô
Scissors/ˈsɪz.ɚz/Cây kéo
Compass/ˈkʌm.pəs/La bàn
Pins/pɪn/Chốt, đinch ghim
Clip/klɪp/Cái kẹp
Pencil/ˈpen.səl/Bút chì
Coloured pencil (UK) – Colored pencils (US)/ˈkʌl.ɚd ˈpen.səl/Bút ít chì màu
Pencil sharpener/ˈpen.səl ˌʃɑːr.pən.ɚ/Cái gọt cây viết chì
Stapler/ˈsteɪ.plɚ/Ghim bấm
Calculator/ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ/Máy tính
Ballpoint/ˌbɑːl.pɔɪnt ˈpen/Bút bi
Highlighter/ˈhaɪˌlaɪ.t̬ɚ/Bút highlight
Rubber (UK) – Eraser (US)/ˈrʌb.ɚ/ | /ɪˈreɪ.sɚ/Cục tẩy
Scotch tape/ˌskɑːtʃ ˈteɪp/Băng dính
Paint/peɪnt/Sơn, màu
Palette/ˈpæl.ət/Bảng màu
Paint brush/ˈpeɪnt.brʌʃ/Bút tô màu
Protractor/prəˈtræk.tɚ/Thước đo góc
Set square/ˈset ˌskwer/Thước ê-ke
Ruler/ˈruː.lɚ/Cây thước
Glue/ɡluː/Keo dán hồ
Beaker/ˈbiː.kɚ/Cốc bêse (dùng trong phòng TN)
Flask/flæsk/Bình thót cổ (sử dụng vào chống TN)
Test tube/ˈchạy thử ˌtuːb/Ống nghiệm
Funnel/ˈfʌn.əl/Cái phễu (cần sử dụng vào phòng TN)
Binder/ˈbaɪn.dɚ/Bìa tránh (báo, tạp chí)
Computer/kəmˈpjuː.t̬ɚ/Máy vi tính
Paper/ˈpeɪ.pɚ/Giấy
File holder/faɪl ˈhoʊl.dɚ/Tập hồ nước sơ
Map/mæp/Bản đồ
Magnifying glass/ˈmæɡ.nə.faɪ.ɪŋ ˌɡlæs/Kính lúp
Clock/klɑːk/Đồng hồ
Blackboard/ˈblæk.bɔːrd/Bảng đen
Globe/ɡloʊb/Quả địa cầu

*

Tên những loài hoa bởi tiếng anh

Với bài viết về từ vựng đồ dùng học tập Tiếng Anh, bạn sẽ hoàn toàn có thể học tập toàn bộ những trường đoản cú cùng nhiều từ bỏ mà lại các bạn sẽ đề nghị để hoàn toàn có thể cách tân và phát triển to gan lớn mật vào một ngôi trường học tại một tổ quốc nói giờ Anh. Điều này cũng biến thành giúp đỡ bạn tiện lợi hoàn toàn có thể đi làm việc việc lặt vặt mỗi ngày xung quanh ngôi trường với gọi phần lớn gì bạn khác nói, dễ dàng và đơn giản rộng.