Bất Phương Trình Vô Nghiệm Khi Nào

- Nếu (a > 0) thì (ax + b > 0)( Leftrightarrow x > - dfracba) buộc phải (S = left( - dfracba; + infty ight) e emptyphối ) .

- Nếu (a 0)( Leftrightarrow x 0) bao gồm dạng $0x + b > 0$

+ Với (b > 0) thì (S = mathbbR.)

+ Với (b le 0) thì (S = emptymix .)


Bạn đang xem: Bất phương trình vô nghiệm khi nào

Từ phương thức biện luận bất phương thơm trình hàng đầu một ẩn ta thấy:

Nếu (a = 0) cùng (b le 0) thì bất phương thơm trình vô nghiệm.


*
*
*
*
*
*
*
*

Bất phương thơm trình $dfrac3x + 52 - 1 le dfracx + 23 + x$ bao gồm từng nào nghiệm nguyên lớn hơn ( - 10?)


Tổng các nghiệm nguyên ổn của bất phương thơm trình (xleft( 2 - x ight) ge xleft( 7 - x ight) - 6left( x - 1 ight)) bên trên đoạn (left< - 10;10 ight>) bằng:


Tổng những nghiệm nguyên ổn của bất phương thơm trình (dfracx - 2sqrt x - 4 le dfrac4sqrt x - 4 ) bằng:

Xem thêm:
Tìm toàn bộ những quý giá thực của tđê mê số (m) nhằm hệ bất pmùi hương trình (left{ eginarrayl2x - 1 ge 3\x - m le 0endarray ight.) tất cả nghiệm duy nhất.


Hệ bất pmùi hương trình $left{ eginarrayl3x + 5 ge x - 1\left( x + 2 ight)^2 le left( x - 1 ight)^2 + 9\mx + 1 > left( m - 2 ight)x + mendarray ight.$ vô nghiệm lúc và chỉ khi:


Tìm tất cả các giá trị của tmê mẩn số (m) nhằm bất phương thơm trình (mx + 4 > 0) nghiệm đúng với đa số (left| x ight|