CÁC CHẤT TÁC DỤNG VỚI AGNO3

Điều phía trang này:
CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT HÓA HỮU CƠA. LÍ THUYẾT VÀ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP.. TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC

DẠNG 1: NHỮNG CHẤT PHẢN ỨNG ĐƯỢC VỚI DUNG DỊCH AgNO3/NH3

LÍ THUYẾT

Những chất tính năng được cùng với dung dịch AgNO3/NH3 gồm

1. Ank-1-in (ankin bao gồm liên kết cha sống đầu mạch): Phản ứng cố kỉnh H bởi ion kim loại Ag

Các pmùi hương trình phản nghịch ứng:

R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3

Đặc biệt

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg + 2NH4NO3

Các hóa học thường xuyên gặp: axetilen (etin) C2H2; propin CH3-C≡C; vinyl axetilen CH2=CH-C≡CH

Nhận xét:

- Chỉ tất cả C2H2 bội nghịch ứng theo tỉ trọng 1:2

- Các ank-1-ankin khác bội nghịch ứng theo tỉ trọng 1:12. Andehit (bội phản ứng tvắt gương): Trong làm phản ứng này andehit đóng vai trò là chất khử

Các phương thơm trình bội nghịch ứng:

R-(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R-(COONH4)x + 2xAg + 2xNH4NO3

Andehit đơn chức (x=1)

R-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → R-COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Tỉ lệ mol nRCHO : nAg = 1:2

Riêng andehit fomic HCHO tỉ lệ mol nHCHO : nAg = 1:4

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3

Nhận xét:

- Dựa vào phản bội ứng tcụ gương hoàn toàn có thể khẳng định số nhóm chức - CHO vào phân tử andehit. Sau đó để biết andehit no tốt không no ta phụ thuộc tỉ trọng mol giữa andehit và H2 vào phản bội ứng khử andehit tạo ra ancol bậc I

- Riêng HCHO tỉ lệ mol nHCHO : nAg = 1:4. Do đó nếu như tất cả hổn hợp 2 andehit 1-1 chức chức năng cùng với AgNO3 cho nAg > 2.nandehit thì 1 trong các 2 andehit là HCHO

- Nếu khẳng định CTPT của andehit thì đầu tiên trả sử andehit không hẳn là HCHO cùng sau khi giải chấm dứt thử lại cùng với HCHO.

Bạn đang xem: Các chất tác dụng với agno3

3. Những hóa học tất cả nhóm -CHO

- Tỉ lệ mol nchất : nAg = 1:2

+ axit fomic: HCOOH

+ Este của axit fomic: HCOOR

+ Glucozo, fructozo: C6H12O6

+ Mantozo: C12H22O11

CÂU HỎICâu 1.Câu 49-A7-748: Dãy tất cả những chất phần nhiều tính năng với AgNO3 trong hỗn hợp NH3, là:A. anđehit fomic, axetilen, etilen. B. anđehit axetic, axetilen, butin-2.C. anđehit axetic, butin-1, etilen. D. axit fomic, vinylaxetilen, propin.Câu 2.Câu 5-B8-371: Cho hàng những chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ). Số chất vào dãy ttê mê gia được phản nghịch ứng tcố kỉnh gương làA. 3. B. 5. C. 6. D. 4.Câu 3.Câu 22-CD8-216: Cho dãy những chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinch bột, mantozơ. Số hóa học trong dãy tham mê gia phản ứng tthế gương làA. 3. B. 4. C. 2. D. 5.Câu 4.Câu 33-CD8-216: Cho hàng các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số hóa học trong hàng tyêu thích gia phản nghịch ứng tnuốm gương làA. 3. B. 6. C. 4. D. 5.Câu 5.Câu 50-A9-438: Cho những phù hợp chất hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hlàm việc, đối chọi chức). Biết C3H4O2 ko làm cho chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất công dụng được cùng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa làA. 2. B. 4. C. 3. D. 5.Câu 6.Câu 52-A9-438: Dãy bao gồm những dung dịch hồ hết tyêu thích gia phản bội ứng tthế bạc là:A. Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic. B. Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ.C. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic. D. Fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic.Câu 7.Câu 41-CD12-169: Cho dãy các chất: anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat. Số hóa học trong dãy có khả năng tsi gia phản nghịch ứng tcụ bạc làA. 3. B. 2. C. 5. D. 4.Câu 8.Câu 8-A13-193: Các hóa học vào dãy như thế nào sau đây phần đa chế tạo ra kết tủa Lúc đến công dụng cùng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng?A. vinylaxetilen, glucozơ, axit propionic. B. vinylaxetilen, glucozơ, anđehit axetic.C. glucozơ, đimetylaxetilen, anđehit axetic. D. vinylaxetilen, glucozơ, đimetylaxetilen.Câu 9.Câu 56-B13-279: Chất làm sao tiếp sau đây lúc bỏ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng, không xẩy ra bội phản ứng tnuốm bạc?A. Mantozơ. B. Fructozơ. C.

Xem thêm:

Saccarozơ. D. Glucozơ.



DẠNG 2: NHỮNG CHẤT TÁC DỤNG VỚI Cu(OH)2

LÍ THUYẾT
I. Phản ứng sống nhiệt độ thường1. Ancol đa chức có các đội -OH kề nhau

- Tạo phức greed color lam

- Ví dụ: etilen glicol C2H4(OH)2; glixerol C3H5(OH)3

TQ: 2CxHyOz + Cu(OH)2 → (CxHy-1Oz)2Cu + 2H2O

Màu xanh lam2. Những hóa học có nhiều nhóm OH kề nhau

- Tạo phức blue color lam

- Glucozo, frutozo, saccarozo, mantozo

TQ: 2CxHyOz + Cu(OH)2 → (CxHy-1Oz)2Cu + 2H2O

Màu xanh lam3. Axit cacboxylic RCOOH

2RCOOH + Cu(OH)2 → (RCOO)2Cu + 2H2O

4. tri peptit trsống lên với protein

- Có bội nghịch ứng color biure cùng với Cu(OH)2/OH- tạo ra phức color tím

II. Phản ứng khi đun nóng- Những hóa học tất cả đựng nhóm chức andehit –CHO lúc tính năng cùng với Cu(OH)2 làm cho nóng sẽ mang đến kết tủa Cu2O red color gạch

- Những chất cất team – CHO thường gặp

+ andehit

+ Glucozo

+ Mantozo

RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH

*
RCOONa + Cu2O↓đỏ gạch + 2H2O

( Những chất không có khá nhiều nhóm OH kề nhau, chỉ gồm đội –CHO thì không bội nghịch ứng với Cu(OH)2 làm việc ánh nắng mặt trời thường)CÂU HỎICâu 1.Câu 45-CD7-439: Cho các chất có bí quyết kết cấu nlỗi sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Những hóa học tính năng được cùng với Cu(OH)2 chế tác thành dung dịch màu xanh da trời lam làA. X, Y, Z, T. B. X, Y, R, T. C. Z, R, T. D. X, Z, T.Câu 2.Câu 8-B8-371: Cho các chất: rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số chất tác dụng được cùng với Cu(OH)2 làA. 4. B. 3. C. 1. D. 2.Câu 3.Câu 38-B9-148: Cho các thích hợp hóa học sau: (a) HOCH2-CH2OH. (b) HOCH2-CH2-CH2OH. (c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH. (d) CH3-CH(OH)-CH2OH. (e) CH3-CH2OH. (f) CH3-O-CH2CH3.

Các chất đầy đủ chức năng được với Na, Cu(OH)2 là:

A. (a), (b), (c). B. (c), (d), (f). C. (a), (c), (d). D. (c), (d), (e).Câu 4.Câu 14-B10-937: Các hỗn hợp phản nghịch ứng được cùng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ hay là:A. tròng trắng trứng, fructozơ, axeton. B. anđehit axetic, saccarozơ, axit axetic.C. fructozơ, axit acrylic, ancol etylic. D. glixerol, axit axetic, glucozơ.Câu 5.Câu 51-B10-937: Chất X có những Điểm lưu ý sau: phân tử có tương đối nhiều đội -OH, gồm vị ngọt, hoà tung Cu(OH)2 làm việc ánh nắng mặt trời hay, phân tử bao gồm link glicozit, làm mất thuốc nước brom. Chất X làA. xenlulozơ. B. mantozơ. C. glucozơ. D. saccarozơ.Câu 6.Câu 39-CD11-259: Cho những chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong những hóa học trên, số hóa học vừa có chức năng tham mê gia phản bội ứng tnắm bạc vừa có tác dụng làm phản ứng cùng với Cu(OH)2 sống ĐK hay làA. 3. B. 5. C. 4. D. 2.Câu 7.Câu 13-CD13-415: Dãy các chất như thế nào tiếp sau đây phần nhiều bội phản ứng được cùng với Cu(OH)2 nghỉ ngơi điều kiện thường?A. Glucozơ, glixerol cùng saccarozơ. B. Glucozơ, glixerol và metyl axetat.C. Etylen glicol, glixerol và ancol etylic. D. Glixerol, glucozơ cùng etyl axetat.



Home, Liên hệ Quảng cáo, Copyright © 2023 thithptquocgia2016.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết