Các chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

I. Phản ứng thoái hóa - khử lớp 10

Phản ứng lão hóa khử là phản ứng hóa học, trong đó có sự chuyển electron giữa các chất trong phản ứng tốt phản ứng lão hóa khử là phản ứng hóa học trong đó tất cả sự nạm đổi số thoái hóa của một số nguyên tố.

Bạn đang xem: Các chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

- Chất khử (chất bị oxh) là chất nhường electron

- Quá trình oxh (sự oxh) là quy trình nhường electron.

- Quá trình khử (sự khử) là quy trình thu electron.

Ví dụ:

*

Quá trình ráng đổi số oxi hóa:

Fe0→ Fe2++ 2e

- Ngulặng tử sắt là chất khử. Sự làm tăng số oxi hóa của sắt được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt.

- Ngulặng tử sắt nhường electron, là chất khử. Sự nhường electron của nguyên tử sắt được gọi là sự oxi hóa nguyên ổn tử sắt.

Cu2++ 2e → Cu

- Số oxi hóa của đồng giảm từ +2 xuống 0. Ion đồng là chất lão hóa. Sự có tác dụng giảm số oxi hóa của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

- Ion đồng nhận electron, là chất lão hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

⇒ Phản ứng của sắt với dung dịch đồng sunfat cũng là phản ứng lão hóa - khử vì tồn tại đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

Một chất nhưng mà :

+ Nguyên tố của nó tất cả số oxi hóa trung gian , vd : FeSO4 bao gồm Fe2+ là trung gian ( giữa 0 và +3)

+ Chứa cả nguyên tố tất cả tính khử với tính lão hóa , vd FeCl3 có Fe3+ tất cả tính thoái hóa, Cl- có tính khử

+ Chất đó vừa bao gồm tính khử vừa tất cả tính oxi hóa

II. Lập phương trình hóa học của phản ứng thoái hóa khử lớp 10


- Bước 1:Xác định số oxi hóa của những nguyên ổn tố để search chất oxi hoá và chất khử.

- Bước 2:Viết quá trình oxi hóa với quy trình khử, cân bằng mỗi quy trình.

- Bước 3:Tìm hệ số thích hợp mang lại chất oxh với chất khử làm sao để cho tổng số electron mang lại bằng tổng số electron nhận.

- Bước 4:Đặt hệ số của những chất oxh và khử vào sơ đồ phản ứng, từ đó tính ra hệ số những chất không giống. Kiểm tra cân nặng bằng số ngulặng tử của các ngulặng tố và cân nặng bằng điện tích nhị vế để ngừng PTHH.

III. Ý nghĩa của phản ứng lão hóa khử lớp 10

- Phản ứng lão hóa - khử là một trong những quá trình quan tiền trọng nhất của thiên nhiên:

Sự hô hấp, quy trình thực vật hấp thụ khí cacbonic giải pđợi oxi, sự trao đổi chất và hàng loạt quy trình sinh học khác đều bao gồm cơ sở là các phản ứng thoái hóa - khử.

- Ngoài ra: Sự đốt cháy nhiên liệu trong các động cơ, những quá trình điện phân, các phản ứng xảy ra trong pin với trong ăcquy đều bao gồm sự thoái hóa với sự khử.

Hàng loạt quá trình sản xuất như luyện kyên, chế tạo hóa chất, chất dẻo, dược phẩm, phân bón hóa học, ... đều ko thực hiện được nếu thiếu những phản ứng thoái hóa - khử.

IV.Cách xác định chất khử, chất oxi hóa trong phản ứng hóa học

Lý thuyết với Phương pháp giải

- Trước hết xác định số lão hóa.

Nếu vào phản ứng có chứa một hoặc nhiều nguyên ổn tố có số lão hóa nắm đổi thì phản ứng đó thuộc loại oxi hóa – khử

- Chất lão hóa là chất nhận e (ứng với số lão hóa giảm)

- Chất khử là chất nhường e ( ứng với số lão hóa tăng)

Cần nhớ: khử mang đến – O nhận

Tên của chất cùng thương hiệu quá trình ngược nhau

Chất khử (mang lại e) - ứng với quy trình oxi hóa.

Chất thoái hóa (nhận e) - ứng với quy trình khử.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Cho phản ứng: Ca + Cl2→ CaCl2.

Kết luận nào sau đây đúng?

A. Mỗi nguyên tử Ca nhận 2e.

B. Mỗi nguim tử Cl nhận 2e.

C. Mỗi phân tử Cl2nhường 2e.

D. Mỗi nguyên ổn tử Ca nhường 2e.

Hướng dẫn:

Ca → Ca2+ + 2e

Cl2+ 2.1e → 2Cl-

⇒ Chọn D

Ví dụ 2.Cho các phản ứng sau, phản ứng làm sao là phản ứng oxi hóa – khử. Hãy xác định chất khử, chất oxi hóa

a) 2KMnO4+ 16HCl → 5Cl2+ 2MnCl2+ 2KCl + 8H2O

b) BaO + H2O → Ba(OH)2

c) CuO + H2SO4→ CuSO4+ H2O

d) 2NaI + Cl2→ 2NaCl + I2

e) Br2+ 2KOH → KBr + KBrO + H2O

Hướng dẫn:

Phản ứng lão hóa – khử là a, d, e bởi bao gồm sự nỗ lực đổi số oxi hóa giữa các ngulặng tố.

*

IV. Hướng dẫn giải bài tập phản ứng lão hóa khử lớp 10 trang 83.

Bài 1:Cho phản ứng sau:

*

Phản ứng thoái hóa – khử là đáp án nào

Lời giải:

Những phản ứng theo đề bài đến, phản ứng thoái hóa – khử là : A.

*

Hg2++ 2e → Hg0

2O2-→ O2+ 4e

Còn những phản ứng không giống không phải là phản ứng thoái hóa khử

Bài 2:Cho các phản ứng sau:

A. 4NH3+ 5O2→ 4NO + 6H2O.

Xem thêm:

B. 2NH3+ 3Cl2→ N2+ 6HCl.

C. 2NH3+ 3CuO → 3Cu + N2+ 3H2O.

D. 2NH3+ H2O2+ MnSO4→ MnO2+ (NH4)2SO4.

Ở phản ứng nào NH3ko đóng mục đích chất khử?

Lời giải:

Phản ứng NH3không đóng mục đích chất khử.

D. 2NH3+ H2O2+ MnSO4→ MnO2+ (NH4)2SO4.

Do N không núm đổi số oxi hóa trước với sau phản ứng.

Bài 3:Trong số các phản ứng sau:

A. HNO3+ NaOH → NaNO3+ H2O.

B. N2O5+ H2O → 2HNO3.

C. 2HNO3+ 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

D. 2Fe(OH)3→ Fe2O3+ 3H2O.

Phản ứng nào là phản ứng thoái hóa – khử.

Lời giải:

Trong các phản ứng bên trên chỉ tất cả phản ứng C là phản ứng lão hóa – khử vì chưng tất cả sự vắt đổi số lão hóa của những nguim tố.

*

Bài 4:Trong phản ứng 3NO2+ H2O → 2HNO3+ NO. NO2đóng vai trò gì?

A. Chỉ là chất lão hóa.

B. Chỉ là chất khử.

C. Là chất thoái hóa, nhưng đồng thời cũng là chất khử.

D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

NO2đóng vai trò vừa là chất thoái hóa vừa là chất khử: C đúng

*

Bài 5:Phân biệt chất lão hóa cùng sự lão hóa, chất khử cùng sự khử. Lấy thí dụ để minc họa.

Lời giải:

Chất oxi hóa là chất nhận electron.

Sự thoái hóa một chất là tạo nên chất đó nhường electron.

Chất khử là chất nhường electron.

Sự khử một chất là sự làm cho chất đó thu electron.

Ví dụ:

*

- Nguyên tử sắt nhường electron, là chất khử. Sự nhường electron của Fe được gọi là sự thoái hóa nguyên ổn tử sắt.

- Ion đồng nhận electron, là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

Bài 6:Thế nào là phản ứng thoái hóa – khử? Lấy bố thí dụ.

Lời giải:

Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học vào đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng.

Thí dụ:

*

Bài 7:Lập phương trình phản ứng lão hóa – khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron:

a) Cho MnO2tác dụng với dung dịch axit HCl đặc, thu được MnCl2, Cl2với H2

b) Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HNO3đặc, lạnh thu được Cu(NO3)2, NO2, H2

c) Cho Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4đặc, lạnh thu được MgSO4, S với H2

Lời giải:

Các phương trình hóa học là.

*

Bài 8:Cần từng nào gam đồng để khử trọn vẹn lượn ion bạc có trong 85ml dung dịch AgNO30,15M?