it"s no use calling Jim because his phone is out of order, Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions" /> it"s no use calling Jim because his phone is out of order, Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions" />

CALLING JIM IS POINTLESS BECAUSE HIS PHONE IS OUT OF ORDER

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

viết lại câu sau bao gồm thuộc nghĩa : Calling Jlặng is pointless, because his phone is out of order áp dụng trường đoản cú " use "


*

Calling Jyên is pointless, because his phone is out of order

=> it"s no use calling Jlặng because his phone is out of order.

Bạn đang xem: Calling jim is pointless because his phone is out of order


*

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

Calling Jyên ổn is pointless because his phone is out of order

A. It"s worth not calling Jyên because his phone is out of order

B. It"s no use khổng lồ hotline Jim because his phone is out of order

C. It"s useless calling Jlặng because his phone is out of order

D. There"s no point calling Jlặng because his phone is out of order


Đáp án C

Câu ban đầu: “Điện thoại tư vấn mang lại Jyên ổn thì có hại vì điện thoại của cậu ấy hỏng rồi”

Cấu trúc:

There is no point in + Ving=It’s no use/no good/useless + Ving = It’s not worth + Ving (Thật là vô ích/không đáng để triển khai gì)

E.g: It’s no use persuading her khổng lồ go to the cinema.

A , B, D không đúng kết cấu.

ð Đáp án C (Thật là có hại lúc call cho Jyên chính vì Smartphone của cậu ấy lỗi rồi)


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

Calling Jyên ổn is pointless because his phone is out of order.

A. It’s worth not calling Jlặng because his phone is out of order.

B. It’s no use lớn Call Jyên because his phone is out of order

C. It’s useless calling Jlặng because his phone is out of order.

D.

Xem thêm:

There’s no point calling Jlặng because his phone is out of order.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to choose the sentence which is closest in meaning to the given one

Calling Jyên ổn is pointless because his phone is out of order

A.It’s useless calling Jim because his phone is out of order

B.It’s no use to điện thoại tư vấn Jim because his phone is out of order

C.There’s no point in calling Jim because his phone is out of order

D. It’s worth not calling Jlặng because his phone is out of order


Đáp án là C. Một số thành ngữ thường xuyên gặp: vô ích/ không xứng đáng Lúc có tác dụng...

It"s no use + V-ing

There is no point in + V-ing It’s not worth + V-ing


My mother ...................... better than I do

It"s ......................... use calling Jyên ổn because his phone is out of order


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Calling Jyên ổn is pointless. His phone is out of order

A. It is useless calling Jyên ổn because his phone is out of order

B. It’s no use lớn điện thoại tư vấn Jyên ổn because his phone is out of order

C. There’s no point in calling Jyên ổn because his phone is out of order

D. It’s worth calling Jyên because his phone is out of order


Đáp án A

Giải thích: Giữa hai câu gồm quan hệ nguyên nhân – hiệu quả.

Pointless (adj) = không tồn tại ý nghĩa

Dịch nghĩa: Hotline điện cho Jlặng là không tồn tại chân thành và ý nghĩa gì. Điện thoại của cậu ấy bị lỗi.

Pmùi hương án A. It is useless lớn gọi Jyên because his phone is out of order thực hiện tự nối “because” biểu thị quan hệ nhân trái và cấu trúc:

Useless + V-ing / khổng lồ V = không hữu ích Lúc làm cho gì

Dịch nghĩa: Không có ích gì Khi Điện thoại tư vấn năng lượng điện cho Jim bởi vì điện thoại của cậu ấy bị lỗi.

Đây là cách thực hiện gồm nghĩa của câu gần kề với nghĩa câu nơi bắt đầu duy nhất.

B. It’s no use khổng lồ call Jyên ổn because his phone is out of order = Không hữu ích lúc Call điện cho Jim cũng chính vì Smartphone của cậu ấy bị hỏng.

Cấu trúc: It’s no use + V-ing = ko hữu dụng khi làm những gì. Do kia phương pháp này đụng trường đoản cú “call” phân chia là “calling” bắt đầu đúng kết cấu.

C. There’s no point in calling Jyên ổn because his phone is out of order = Không bao gồm phương châm gì Khi Hotline điện đến Jlặng chính vì điện thoại của cậu ấy bị hỏng.

Cấu trúc: There’s no point in + V-ing = không có kim chỉ nam, lý do

Phương thơm án này sẽ không cân xứng về nghĩa đối với câu gốc giới thiệu.

D. It’s worth calling Jyên ổn because his phone is out of order = Đáng để Call điện cho Jyên ổn bởi vì điện thoại cảm ứng của cậu ấy bị hư.