Chỉ Dùng Co2 Và H2O Nhận Biết

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Chỉ dùng CO2 và H2O nhận biết được bao chất bột trắng (trong các lọ không nhãn) trong số các chất sau: NaCl , Na2CO3, Na2SO4, BaCO3 , BaSO4

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3


*

Đáp án : C

Dùng nước :

+) Nhóm Không tan : BaCO3 ; BaSO4

=> Sục CO2 vào => kết tủa tan là BaCO3 , còn lại là BaSO4

+) Nhóm tan : NaCl ; Na2CO3 ; Na2SO4

=> Cho 3 chất này vào bình có kết tủa tan lúc nãy (Ba(HCO3)2)

Nếu : không hiện tượng : NaCl

Có kết tủa : (BaCO3) Na2CO3 hoặc (BaSO4) Na2SO4

Sục tiếp CO2 vào nếu kết tủa tan => chất đầu là Na2CO3

Còn lại là Na2SO4

Có 5 chất bột trắng đựng trong các lọ riêng biệt: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4. Chỉ dùng nước và CO2 có thể phân biệt được số chất là

A.Bạn đang xem: Chỉ dùng co2 và h2o nhận biết

2

B.

Bạn đang xem: Chỉ dùng co2 và h2o nhận biết

3

C. 4

D. 5

Có 5 chất bột trắng đựng trong các lọ riêng biệt: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4. Chỉ dùng nước và CO2có thể phân biệt được số chất là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Có 5 chất bột trắng đựng trong các lọ riêng biệt: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4. Chỉ dùng nước và CO2 có thể phân biệt được số chất là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Có 5 chất bột trắng đựng trong 5 lo riêng biệt: NaCl;Na2SO4; Na2CO3; BaCO3; BaSO4. Chỉ dùng nước và CO2 có thể nhận biết được mấy chất:

A. 3

2

C.

Xem thêm: AE888 Giúp Bạn Nhận Biết Các Trang Đánh Lô Đề Online Lừa Đảo Cực Chuẩn

4

D. 5

Có 5 chát bột trắng đựng trong các lọ riêng biệt: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4. Chỉ dùng nước và khí CO2có thể phân biệt được số chất là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Cho các thuốc thử sau: (1) dung dịch H2SO4 loãng (2) CO2 và H2O, (3) dung dịch BaCl2, (4) dung dịch HCl. Số thuốc thử có thể dùng phân biệt được các chất rắn riêng biệt gồm BaCO3, BaSO4, K2CO3, Na2SO4 là

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Cho các thuốc thử sau

(1). dung dịch H2SO4 loãng

(2). CO2 và H2O

(3). dung dịch BaCl2

(4).dung dịch HCl

Số thuốc thử dung để phân biệt được các chất rắn riêng biệt gồm BaCO3, BaSO4, K2CO3, Na2SO4 là

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Có 3 dung dịch hỗn hợp:

(1) NaHCO3+Na2CO3 (2) NaHCO3 +Na2SO4 (3) Na2CO3+Na2SO4

Chỉ dùng thêm cặp hóa chất nào trong số các cặp chất dưới đây để nhận biết được các hỗn hợp trên?

A.Dung dịch NH3và Dung dịch NH4Cl.

B.Dung dịch Ba(NO3)2và Dung dịch HNO3.

C.Dung dịch Ba(OH)2và Dung dịch HCl.

D. Dung dịch HCl và Dung dịch NaCl

Cho các thuốc thử sau:

1. dung dịch H 2 S O 4 loãng

2. C O 2 và H 2 O

3. dung dịch B a C l 2

4. dung dịch HCl

Số thuốc thử dùng để phân biệt được 4 chất rắn riêng biệt BaCO3, B a S O 4 , K 2 C O 3 , N a 2 S O 4 là