Chiếu Đồng Thời Hai Bức Xạ Có Bước Sóng

Câu 12239: Chiếu đồng thời hai phản xạ có bước sóng 0,452 μm và 0,243 μm vào catôt của một tế bào quang quẻ điện. Klặng một số loại làm catôt có giới hạn quang quẻ điện là 0,5 μm. Lấy h = 6,625.10-34J.s, c = 3.108 m/s và me = 9,1.10-31 kg. Vận tốc ban đầu cực lớn của những êlectron quang đãng năng lượng điện bằng

A.

Bạn đang xem: Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng

9.61.105 kg.

B. 1,34.106 kg.

C.

Xem thêm:

2,29.104 kg

D. 9,24.103 kg


Giải bỏ ra tiết:

Chọn A. Cả hai sự phản xạ số đông tạo ra hiện tượng lạ quan liêu năng lượng điện (λ 0). Tuy nhiên gia tốc ban sơ cực đại của những eelectron quang quẻ điện được gây ra bởi bước sóng ngắn hơn λ = 0,243 μm.

Từ phương thơm trình Anhxtanh: 

*
 = A +  = 
*
 + , ta suy ra:

v0max = 

*
 

*
 = 9,6.10-5 m/s.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát