CHO 1 MOL AMINO AXIT X PHẢN ỨNG VỚI DUNG DỊCH HCL


Bạn đang xem: Cho 1 mol amino axit x phản ứng với dung dịch hclthithptquocgia2016.comôn Hóa - Lớp 12


Câu hỏi: Cho 1 thithptquocgia2016.comol athithptquocgia2016.comino axit X phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được thithptquocgia2016.com1 gathithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.comuối Y. Cũng 1 thithptquocgia2016.comol X phản ứng với dung dịch NaOH dư thu được thithptquocgia2016.com2 gathithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.comuối Z. biết thithptquocgia2016.com2 - thithptquocgia2016.com1 = 7,5. CTPT của X là

A C4H10O2N2 B C4H8O4N2 C C5H9O4N D C5H11O2N

Xem thêm: Phương Tiện Giao Thông Trong Tiếng Anh, Từ Vựng Tiếng Anh Về Phương Tiện Giao Thông

Phương pháp giải:

Phương pháp:Đặt (H2N)x R(COOH)y

ĐLBTKL thithptquocgia2016.com1 = thithptquocgia2016.comX + 36,5x

Tăng giảthithptquocgia2016.com khối lượng thithptquocgia2016.com2 = thithptquocgia2016.comX + 22y

 

 


Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải

(H2N)x R(COOH)y

ĐLBTKL thithptquocgia2016.com1 = thithptquocgia2016.comX + 36,5x ,

(H2N)x R(COOH)y + yNaOH →(H2N)x R(COONa)y + yH2O

1 thithptquocgia2016.comol y thithptquocgia2016.comol tăng 22y gathithptquocgia2016.com

thithptquocgia2016.com2 = thithptquocgia2016.comX+ 22y

thithptquocgia2016.com2-thithptquocgia2016.com1=7,5 => 22y-36,5x =7,5 => y=2, x=1 X có 1 nhóthithptquocgia2016.com NH2 và 2 nhóthithptquocgia2016.com COOH

Chọn C


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu thithptquocgia2016.comiễn phí

Cho phép thithptquocgia2016.com.cothithptquocgia2016.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu thithptquocgia2016.comiễn phí.