CHO 11.9 GAM HỖN HỢP AL VÀ ZN

Cho 11,9 gam các thành phần hỗn hợp Zn và Al phản nghịch ứng hoàn toản với dung dịch H2SO4 loãng thu được m gam muối hòa hợp với 8,96 lkhông nhiều khí H2 đktc. Giá trị của m là


Bạn đang xem: Cho 11.9 gam hỗn hợp al và zn

Ta tất cả kim loại + H2SO4 → muối bột + H2

nH2 = 0,4 mol

Bảo toàn ngulặng tố H gồm nH2 = nH2SO4 = 0,4 mol

Bảo toàn khối lượng tất cả mkim loại + mH2SO4 = mH2 + mmuối → 11,9 + 0,4.98 = 0,4.2 + m → m = 50,3


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho gần như chất sau : CuO, Al2O3, FeO, Na2O. Chất chức năng với dung dịch H2SO4 xuất hiện dung dịch gồm blue color lam là


Hòa tan m gam hỗn hợp Al với sắt vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư. Sau Khi những làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được hỗn hợp X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp X thu được kết tủa Y. Nung Y vào không khí đến khối lượng ko thay đổi nhận được hóa học rắn Z gồm


Hoà rã hết 11,1 gam các thành phần hỗn hợp 3 kim loại vào dung dịch H2SO4 loãng dư chiếm được dung dịch A cùng 8,96 lít khí sống đktc. Cô cạn dung dịch A chiếm được m gam muối bột khan. m có mức giá trị:


Cho 0,52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg, Al chảy hoàn toàn trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được 0,336 lkhông nhiều khí sinh hoạt đktc. Kăn năn lượng muối hạt sunfat chiếm được là:


Cho 2,81 gam các thành phần hỗn hợp tất cả 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300ml hỗn hợp H2SO4 0,1M thì trọng lượng muối bột sunfat khan tạo thành là:


Xem thêm:

Nhúng thanh hao Fe dư vào 200 ml hỗn hợp chứa HCl 0,2M với mol H2SO4 0,1M cho đến lúc làm phản ứng trọn vẹn nhận được V lít khí. Giá trị của V là


Hòa tung hoàn toàn các thành phần hỗn hợp X bao gồm 0,15 mol Fe(OH)3 với 0,25 mol Mg(OH)2 vào 580 gam hỗn hợp H2SO4 a% đầy đủ. Giá trị của a là


Hòa chảy một oxit sắt kẽm kim loại X hóa trị II bởi một số lượng vừa đủ hỗn hợp H2SO4 10%, ta thu được dung dịch muối bột bao gồm độ đậm đặc 11,76%. X là sắt kẽm kim loại nào dưới đây ?


Cho một lượng muối hạt khan BaCl2 tác dụng toàn vẹn với 300 gam hỗn hợp H2SO4 14,7% chiếm được hỗn hợp X với kết tủa. Phần trăm chất chảy vào dung dịch X là


Cho tất cả hổn hợp A gồm BaCl2 cùng BaCO3 tính năng trọn vẹn cùng với m gam hỗn hợp H2SO4 4,9% nhận được 58,25 gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho 46,4 gam tất cả hổn hợp Na2CO3 với Na2SO3 bội nghịch ứng toàn diện với 400 ml H2SO4 1M thu được một muối trung hòa A tuyệt nhất và các thành phần hỗn hợp khí B. Kân hận lượng muối A là


Hòa chảy hoàn toàn hỗn hợp X tất cả Mg và Zn bởi một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% (loãng), thu được dung dịch Y. Nồng độ của MgSO4 trong hỗn hợp Y là 15,22%. Nồng độ Xác Suất của ZnSO4 trong hỗn hợp Y ngay sát nhất với cái giá trị làm sao sau đây?


Hoà tung 16 gam CuSO4 vào nước được 500ml dung dịch CuSO4. Cho từ từ mạt Fe vào 500 ml hỗn hợp bên trên, khuấy vơi cho tới khi hỗn hợp hết blue color thì lượng mạt sắt đã dùng là