Bạn đang xem:

Cho các thành phần hỗn hợp X có etanol với phenol tác dụng cùng với natri (dư) chiếm được 3,36 lkhông nhiều khí hiđro (đktc). Nếu hỗn hợp X trên tác dụng với nước brom hoàn toản, thu được 19,86 gam kết tủa Trắng 2,4,6-tribromphenol. Thành phần Xác Suất theo trọng lượng của phenol trong tất cả hổn hợp là:


Cho 10ml hỗn hợp ancol etylic 460 bội nghịch ứng hết với sắt kẽm kim loại Na (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Biết trọng lượng riêng biệt của acnol etylic nguyên ổn chất bởi 0,8g/ml. Giá trị của V là:


Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành ancol etylic. Tính thể tích rượu 400 thu được, biết rượu nguim chất có khối lượng riêng rẽ 0,8 g/ml với trong quy trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%.


Cho 37 gam hỗn hợp X bao gồm etanol, etilenglicol và glixerol làm phản ứng trọn vẹn với Na thu được V lít H2 (đktc) với 50,2 gam muối. Vậy quý giá của V là:


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X gồm phenol với etanol phản bội ứng trọn vẹn với natri (dư), nhận được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, nhằm bội nghịch ứng trọn vẹn với m gam X cần 100 ml hỗn hợp NaOH 1M. Giá trị của m là:


khi triển khai bội nghịch ứng tách nước cùng với ancol X, chỉ chiếm được anken nhất. Oxi hóa trọn vẹn một lượng X thu được 5,6 lít CO2 và 5,4 gam nước. Hỏi tất cả bao nhiêu bí quyết cấu trúc phù hợp với X?


Cho dung dịch cất m gam hỗn hợp tất cả phenol (C6H5OH) và axit axetic tính năng đầy đủ cùng với nước brom, nhận được dung dịch X với 33,1 gam kết tủa 2,4,6-tribromphenol. Trung hòa trọn vẹn X cần toàn vẹn 500ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là:


Dẫn khá C2H5OH qua ống đựng CuO nung nóng được 11,76 gam hỗn hợp X gồm anđehit, ancol dư và nước. Cho X tác dụng với Na dư được 2,24 lít H2 (ở đktc). % ancol bị oxi hoá là:


Xem thêm: Luyện Từ Và Câu : Danh Từ Là Gì Lớp 4 Tập 1, Các Dạng Bài Tập Về Danh Từ Lớp 4

Cho m gam ancol no đối kháng chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng, sau khoản thời gian bội nghịch ứng trọn vẹn cân nặng chất rắn trong bình bớt 0,32g. Hỗn thích hợp khá thu được có tỉ trọng khối hận đối với hiđrô là 15,5, quý hiếm của m là:


Lên men m gam glucozơ cùng với công suất 90%, lượng khí CO2 hình thành hấp thụ không còn vào dung dịch nước vôi vào, nhận được 10 gam kết tủa. Khối hận lượng dung dịch sau phản bội ứng bớt 3,4 gam so với cân nặng dung dịch nước vôi trong thuở đầu. Giá trị của m là:


Cho những phản nghịch ứng sau đây:

CH ≡CH + HCl →X

X + KOH dư → Y + KCl

Vậy Y là:


Lúc làm cho nóng một ancol đối chọi chức no A với H2SO4 đặc ngơi nghỉ ĐK nhiệt độ thích hợp chiếm được sản phẩm B gồm tỉ khối hận khá đối với A là 0,7. Vậy phương pháp của A là:


Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol no đối kháng chức liên tiếp vào dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau phản ứng được hỗn hợp Y gồm 5,4 gam nước và 19,4 gam 3 ete. Hai ancol ban đầu là:


Dung dịch A có phenol cùng xiclohexanol vào hexan (có tác dụng dung môi). Chia dung dịch A có tác dụng nhì phần bằng nhau:

- Phần một đến công dụng với Na (dư) chiếm được 3,808 lít khí H2 (đktc).

- Phần nhị phản nghịch ứng cùng với nước brom (dư) chiếm được 59,58 gam kết tủa white.

Kân hận lượng của phenol cùng xiclohexanol trong hỗn hợp A theo lần lượt là:


Một dd X chứa 5,4 gam chất đồng đẳng của phenol đối chọi chức. Cho dd X bội phản ứng với nước brom (dư), chiếm được 17,25 gam thích hợp chất cất 3 nguyên tử brom vào phân tử, đưa sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức phân tử chất đồng đẳng của phenol là:


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Tkhô cứng Xuân, Thành phố TP Hà Nội, Việt Nam