Cho hàm số y=f(x) liên tục trên r

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục bên trên R và có đồ vật thị hàm số y = f " ( x ) nhỏng hình bên:

*

*

*

*


Cho hàm sốy =f(x), y =g(x)tiếp tục bên trên ℝ và có đồ gia dụng thị những đạo hàm (vật dụng thị y =g’(x) là đường đậm hơn) nlỗi hình vẽ

*

Hàm số h(x) =f(x-1) –g(x-1) nghịch thay đổi trên khoảng làm sao bên dưới đây?

A.

Bạn đang xem: Cho hàm số y=f(x) liên tục trên r

(1/2;1).

B. (-1;1/2).

C. (1;+∞).

D. (2;+∞)


Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm liên tiếp bên trên R và có vật dụng thị hàm số y=f" (x) nhỏng hình mẫu vẽ mặt. Xét hàm số g(x)=f(x^2-3) cùng các mệnh đề sau:

*

1. Hàm số g(x) tất cả 3 điểm cực trị.

2. Hàm số g(x)đạt rất tè tại x = 0.

3. Hàm số g(x)đạt cực lớn trên x = 2.

4. Hàm số g(x)đồng biến đổi trên khoảng (-2;0).

5. Hàm số g(x)nghịch trở thành trên khoảng chừng (-1;1).

Có từng nào mệnh đề đúng trong những mệnh đề trên?

A.1.

B. 4.

C. 3.

Xem thêm:

D. 2.


Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên R thỏa mãn f(-1)= f(3)= 0 cùng vật thị hàm số y=f" (x) có dạng nlỗi hình mẫu vẽ. Hàm số y= < f ( x ) > 2 nghịch biến trên khoảng nào trong số khoảng sau?

*

A.(-2;1).

B.(1;2).

C.(0;4).

D.(-2;2).


Cho hàm số y=f(x)có đạo hàm liên tiếp trên R. Đồ thị của hàm số y=f "(x)giảm Ox trên điểm (2;0) như hình vẽ. Hàm số y=f(x)đồng trở nên trên khoảng tầm nào sau đây?

*

A. - 1 ; + ∞ .

B. - ∞ ; 0 .

C.(-2;0).

D. - ∞ ; - 1 .


Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm liên tục bên trên ~ , hàm số y=f’(x) tất cả thiết bị thị hàm số như hình bên dưới đây

*

Hàm số y=f(x) đồng trở thành trên khoảng làm sao trong các khoảng sau:

A. (-∞;2); (1;+∞)

B. (-2;+∞)/1

C. (-2;+∞)

D. (-4;0)


Cho đồ vật thị hàm số y = f(x)tất cả đạo hàm trên Rthỏa mãn f(2) = f(-2) = 0và vật thị hàm số y = f"(x)gồm dạng nlỗi hình vẽ. Hàm số y = f ( x ) 2 nghịch biến bên trên khoảng chừng như thế nào trong những khoảng sau?

*

A. - 1 ; 3 2

B.(-2;-1)

C.(-1;1)

D. (1;2)


Cho hàm số y=f’(x) thường xuyên cùng gồm đạo hàm trên ℝ đồ vật thj hàm số y=f’(x) như hình vẽ dưới. Hàm số đã mang đến nghịch biến chuyển trên khoảng như thế nào bên dưới đây?

*

A. - ∞ ; - 2

B. - 1 ; 1

C. 2 ; + ∞

D. - ∞ ; - 1


Cho hàm số y=f(x) tất cả đạo hàm f’(x) trên R. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y=f’(x). Hàm số g ( x ) = f ( x - x 2 ) nghịch vươn lên là bên trên khoảng tầm như thế nào trong những khoảng chừng bên dưới đây

*

A. - ∞ ; 5 2

B. 3 2 ; + ∞

C. 1 2 ; + ∞

D. - ∞ ; 1 2


Cho hàm số f(x)khẳng định với liên tiếp trên Rvới bao gồm đạo hàm f"(x)thỏa mãn nhu cầu f " ( x ) = ( 1 - x ) ( x + 2 ) g ( x ) + 2018 với g ( x ) . Hàm số y = f ( 1 - x ) + 2018 x + 2019 nghịch phát triển thành trên khoảng tầm làm sao dưới đây?