Cho Hình Bình Hành Abcd Có Tâm O

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Cho hình bình hành abcd có tâm o

*

Cho hình bình hành ABCD tất cả trung khu O. Chứng minc rằng :

a)(overrightarrowCO-overrightarrowOB=overrightarrowBA)

b)(overrightarrowAB-overrightarrowBC=overrightarrowDB)

c)(overrightarrowDA-overrightarrowDB=overrightarrowOD-overrightarrowOC)

d)(overrightarrowDA-overrightarrowDB+overrightarrowDC=overrightarrow0)


*

*

mang đến hình bình hành ABCD tâm O. CMR:

a)(overrightarrowCO)-(overrightarrowOB)=(overrightarrowBA)

b)(overrightarrowAB)-(overrightarrowBC)=(overrightarrowDB)

c)(overrightarrowDA)-(overrightarrowDB)=(overrightarrowOD)-(overrightarrowOC)

d)(overrightarrowDA)-(overrightarrowDB)+(overrightarrowDC)=(overrightarrow0)


Bài 2: Điện thoại tư vấn O là tâm của hình bình hành ABCD. CMR: a/ vec BA + vec DA + vec AC = vec 0 b/ vec DA - vec DB + vec DC = vec 0 c/ overline DA - overline DB = overline OD - overline OC


a:(overrightarrowBA+overrightarrowDA+overrightarrowAC)

(=overrightarrowBA+overrightarrowAC+overrightarrowDA+overrightarrowAD)

(=overrightarrow0)


Cho 2 hình bình hành hình ABCD (tâm O) và ABEF vàEH = FG = AD . Chứng minh1.DA - DB + DC = 02.MA + MC = MB + MD (M là điểm tùy ý)3.OA + OB + OC + OD = AB + DA + CD + BC4. Tứ đọng giác CDGH là bình hành


bao gồm ai biết làm tân oán hình ko chỉ bản thân với

BÀI 1 :Cho hình bình hành ABCD trung tâm O . chứng tỏ rằng :

a) vecto lớn CO - veclớn OB = veckhổng lồ BA b) veckhổng lồ AB - vecto BC = vecto DB

c) vecto lớn DA - veckhổng lồ DB = veclớn OD - vecto lớn OC d) vecto lớn DA - veckhổng lồ DB + veclớn DC = vecto O

BÀI 2 : chứng tỏ rằng 4 điểm A,B,C,D bất kể ta bao gồm :

veclớn AC + veclớn BD = veckhổng lồ AD + vecto BC

BÀI 3 : cho tđọng giác ABCD . Call I , J là trung điểm AD , BC ; Phường là trung điểm IJ.

a) tính veclớn AB + veckhổng lồ DC + vecto BD + vecto lớn CA

b) CMR : vecto lớn AB + vecto CD = veclớn AD + veckhổng lồ CB , vecto AB + vecto lớn DC = 2IJ

c) CMR : vecto PA + veckhổng lồ PB + vecto lớn PC + veclớn PD = veclớn 0 , vecto AB + vecto lớn AC + vecto AD = 4AP

MÌNH CẦN GẤPhường LẮM GIÚP MÌNH NHA


Lớp 10 Toán thù §2. Tổng và hiệu của nhị vectơ
2
1
Gửi Hủy

bài 1

a CO-OB=BA

CO = BA +OB

CO=OA ( LUÔN ĐÚNG )=>ĐPCM

b AB-BC=DB

AB=DB+BC

AB=DC(LUÔN ĐÚNG )=> ĐPCM

Cc DA-DB=OD-OC

DA+BD= OD+CO

BA= CD (LUÔN ĐÚNG )=> ĐPCM

d DA-DB+DC=0

VT= DA +BD+DC

= BA+DC

Mà BA=CD(CMT)

=> VT= CD+DC=O


Đúng 0

Bình luận (0)

BÀI 2

AC=AB+BC

BD=BA+AD

=> AC+BD= AB+BC+BA+AD=BC+AD (đpcm)


Đúng 0
Bình luận (0)

Xem thêm: Học Tiếng Anh Cô Kiều Trang, Giáng Sinh Chuẩn Tây Cùng Cô Kiều Trang

mang đến hình bình hành ABCD, trung khu O. Chứng minh :

a) CO→ - OB→ = BA→

b) AB→- BC→ = DB→

c) DA→- DB→ + DC→ =0→


Lớp 10 Toán thù §2. Tổng và hiệu của hai vectơ
1
0
Gửi Hủy

a) CO-OB=OA+BO=BA

b) AB-BC=DC+CB=DB

c) DA-DB+DC=BA+DC=BA+AB=0

tất cả phần lớn là veclớn nha bạn


Đúng 0

Bình luận (0)

1)Cho hình bình hành ABCD trọng điểm o.Chứng minh:

a)AB-BC=DB

b)DA-DB+DC=VECTO KHÔNG

c)DA-DB=OD-OC

d) CO-OB=BA

e) MA+MC=MB+MD

f) MA+MB+MC+MD=4MD

g) BA+BC+OB=OD

h) AB+OD+OC=AC

2)Cho ngũ giác ABCDE.Chứng minh:

a) AB+BC+CD=AE-DE

b)AB+BC+CD+DA=VECTO KHÔNG

c) DA-CA=DB-CB

d)AC+DA+BD=AD-CD+BA


Lớp 10 Toán Bài 3. TÍCH CỦA VECTO VỚI MỘT SỐ
3
0
Gửi Hủy
https://i.imgur.com/PCU6zZ4.jpg
Đúng 0

Bình luận (0)

Mk giải giùm 3 câu nhé chả nhiều năm vượt :>>


Đúng 0
Bình luận (1)

2)

a)(overrightarrowAB+overrightarrowBC+overrightarrowCD=overrightarrowAE-overrightarrowDELeftrightarrowoverrightarrowAD=overrightarrowAE+overrightarrowEDLeftrightarrowoverrightarrowAD=overrightarrowAD)

b)

(overrightarrowAB+overrightarrowBC+overrightarrowCD+overrightarrowDA=overrightarrow0LeftrightarrowoverrightarrowAA=overrightarrow0)

c)

(overrightarrowDA-overrightarrowCA=overrightarrowDB-overrightarrowCBLeftrightarrowoverrightarrowDA+overrightarrowAC=overrightarrowDB+overrightarrowBCLeftrightarrowoverrightarrowDC=overrightarrowDC)

d)(overrightarrowAC+overrightarrowDA+overrightarrowBD=overrightarrowAD-overrightarrowCD+overrightarrowBALeftrightarrowoverrightarrowAC+overrightarrowCD+overrightarrowDA-overrightarrowBA+overrightarrowBD-overrightarrowAD=overrightarrow0LeftrightarrowoverrightarrowAC+overrightarrowCD+overrightarrowDA+overrightarrowAB+overrightarrowBD+overrightarrowDA=overrightarrow0LeftrightarrowoverrightarrowAA=overrightarrow0)