Để Hòa Tan Hoàn Toàn 2.32 Gam Hỗn Hợp Gồm Feo Fe2O3 Fe3O4

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho 2,32 g các thành phần hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 (trong các số đó số mol FeO bởi Fe2O3) tính năng đầy đủ cùng với V lít dd HCl 1M. Giá trị của V là


*

Theo đề số mol FeO bởi Fe2O3=> Qui đổi tất cả hổn hợp thành Fe3O4

(n_Fe_3O_4=0,01left(mol ight))

(Fe_3O_4left(0,01 ight)+8HClleft(0,08 ight) ightarrow FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O)

Theo PTHH: nHCl = 0,08 (mol)

(Rightarrow V=dfrac0,081=0,08left(l ight))


*

Để hoà tung trọn vẹn 2,32 gam hỗn hợp tất cả FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3 (trong đó số mol FeO thông qua số mol Fe2O3), yêu cầu dùng toàn vẹn V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 0,08

B. 0,18

C. 0,23

D. 0,16


Để hoàn rã trọn vẹn 2,32 gam các thành phần hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong những số ấy số mol FeO bằng số mol Fe2O3), yêu cầu dùng toàn diện V lkhông nhiều dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A.

Bạn đang xem: Để hòa tan hoàn toàn 2.32 gam hỗn hợp gồm feo fe2o3 fe3o4

0,23

B.0,18

C.0,08

D.0,16


Để hòa hợp hoàn toàn 2,32 gam các thành phần hỗn hợp có FeO, Fe3O4 với Fe2O3 (trong các số ấy số mol FeO thông qua số mol Fe2O3), nên sử dụng vừa đủ V lkhông nhiều hỗn hợp HCl 1M. Giá trị của V là

A. 0,23

B. 0,18

C. 0,08

D. 0,16


Để hoà tung trọn vẹn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3 (trong những số ấy số mol FeO bằng số mol Fe2O3), nên sử dụng vừa đủ V lkhông nhiều hỗn hợp HCl 1M. Giá trị của V là

A. 0,08.

B. 0,18.

C. 0,23.

D. 0,16.


Để hòa hợp hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp tất cả FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong các số đó số mol FeO ngay số mol Fe2O3), bắt buộc sử dụng toàn diện V lkhông nhiều hỗn hợp HCl 1M. Giá trị của V là:

A. 0,08

B. 0,18

C.

Xem thêm:

0,23

D. 0,16


Để hoà rã hoàn toàn 2,32 gam các thành phần hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3 (trong những số ấy số mol FeO thông qua số mol Fe2O3) bắt buộc cần sử dụng hoàn toản V lkhông nhiều hỗn hợp H2SO4 0,5M loãng. Giá trị của V là :

A. 0,23.

B.0,18.

C.0,08.

D.0,16.


Đáp án C.

Do số mol FeO thông qua số mol Fe2O3,

Coi hỗn hợp chỉ bao gồm Fe3O4.

*

Fe3O4 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

0,01 0,04

V = 0,04/0,5 = 0,08 lít


Để hài hòa hoàn toàn 2,32g các thành phần hỗn hợp tất cả FeO, Fe3O4, Fe2O3 (trong các số ấy số mol FeO ngay số mol Fe2O3), đề nghị dùng toàn vẹn V lkhông nhiều dung dịch HCl 1M. Giá của V là:

A. 0,08 lít

B. 0,16 lít.

C. 0,18 lít.

D. 0,23 lít.


16. Để hoà chảy hoàn toàn 2,32g tất cả hổn hợp gồm FeO , Fe3O4 cùng Fe2O3 ( trong số ấy số mol FeO bằng số mol Fe2O3) , buộc phải dùng trọn vẹn V lkhông nhiều dd HCl 1M. Giá trị của V là?


Vì (n_Fe2O3=n_FeO)

=> Quy đổi (n_FeO+n_Fe2O3=n_Fe3O4)

(Rightarrow n_hh=n_Fe3O4=frac2,32232=0,01left(mol ight))

(PTHH:Fe_3O_4+8HCl ightarrow FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O)

_______0,01______0,08_______________

(Rightarrow n_HCl=0,08left(mol ight))

(Rightarrow V_HCl=frac0,081=0,08left(l ight))


Cho 2.32g tất cả hổn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4( trong các số ấy số mol FeOngay số mol Fe2O3) chức năng trọn vẹn với V lít dd HCl 1M. Giá trị của V là :