Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại m

Điện phân muối clorua nóng tan của kim loại M thu được 12 gam sắt kẽm kim loại với 0,3 mol khí. Kyên ổn các loại M là


Bạn đang xem: Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại m

Call sắt kẽm kim loại M có hóa trị n

2MCln → 2M + nCl2

0,6/n 0,3

=> M = 12 : (0,6/n) = 20n => M = 40; n = 2 (Ca)


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho chiếc năng lượng điện một chiều tất cả độ mạnh 16A đi qua nhôm oxit nóng chảy trong 3 giờ. Khối hận lượng Al bay ra sống catot là


Điện phân muối hạt clorua lạnh rã của sắt kẽm kim loại M chiếm được 12 gam sắt kẽm kim loại cùng 0,3 mol khí. Klặng các loại M là


Điện phân NaCl rét tung cùng với độ mạnh I = 1,93A vào thời gian 6 phút ít 40 giây thì thu được 0,1472 gam Na. Hiệu suất quá trình năng lượng điện phân là


Cho 1 lít dung dịch CuCl2 0,1M. Điện phân với cường độ 10A trong vòng 2895s. Khối hận lượng Cu bay ra là


Điện phân 200 ml hỗn hợp CuSO4 cùng với I = 1,93 A cho tới Khi catot bước đầu gồm bọt bong bóng khí thoát ra thì dừng lại, đề xuất thời hạn là 250 giây. Thể tích khí thu được nghỉ ngơi anot (đktc) là


Điện phân l00 ml hỗn hợp CuSO4 0,2M cùng với độ mạnh mẫu điện I = 9,65A. Khối lượng Cu bám dính trên catot Khi thời hạn năng lượng điện phân t1 = 200s cùng t2 = 500s (hiệu suất điện phân là 100%) theo thứ tự là


Điện phân một lượng dư hỗn hợp KCl cùng với điện rất trơ, màng ngăn uống xốp thời gian 16,1 phút ít dòng điện I = 5A thu được 500 ml hỗn hợp X. pH của dung dịch X có mức giá trị là


Điện phân (năng lượng điện cực trơ) dung dịch muối hạt sunfat của một kim loại hoá trị II với độ mạnh cái điện 3A, sau 1930 giây thấy trọng lượng catot tăng 1,68 gam. Tên sắt kẽm kim loại là


Điện phân hỗn hợp X cất 0,4 mol M(NO3)2 (cùng với điện cực trơ) vào thời hạn 48 phút ít 15 giây, chiếm được 11,52 gam sắt kẽm kim loại M tại catot với 2,016 lkhông nhiều khí (đktc) tại anot. Kim nhiều loại M cùng độ mạnh chiếc điện là


Có nhị bình điện phân mắc thông liền nhau. Bình 1 chứa hỗn hợp CuCl2, bình 2 cất hỗn hợp AgNO3. Tiến hành năng lượng điện phân cùng với năng lượng điện cực trơ, kết thúc năng lượng điện phân thấy catot của bình 1 tạo thêm 1,6 gam. Kân hận lượng catot của bình 2 tạo thêm là


Xem thêm:

Điện phân 500 ml hỗn hợp AgNO3 với năng lượng điện rất trơ cho tới lúc catot ban đầu gồm khí thoát ra thì kết thúc điện phân. Để trung hòa hỗn hợp sau điện phvồ cập 800 ml hỗn hợp NaOH 1M. Biết I = 20 A, nồng độ mol AgNƠ3 cùng thời gian điện phân theo thứ tự là


Điện phân dung dịch CuSO4 cùng với năng lượng điện rất trơ, độ mạnh loại năng lượng điện 10A. lúc nghỉ ngơi anot gồm 4 gam khí oxi bay ra thì ngưng. Phát biểu nào sau đó là đúng ?


Tiến hành năng lượng điện phân (với điện cực Pt) 200 gam dung dịch NaOH 10% đến khi hỗn hợp NaOH vào bình gồm độ đậm đặc 25% thi kết thúc năng lượng điện phân. Thế tích khí (sinh hoạt đktc) thoát ra làm việc anot cùng catot theo lần lượt là:


Điện phân 250 gam dung dịch CuSO4 8% đến khi độ đậm đặc CuSO4 vào dung dịch thu được giảm sút với bởi một ít so với trước bội phản ứng thì dừng lại. Khối lượng sắt kẽm kim loại bám làm việc catot là


Sau một thời hạn năng lượng điện phân 200 ml hỗn hợp CuCl2 bạn ta thu được 1,12 lít khí (đktc) nghỉ ngơi anot. Ngâm đinc Fe sạch sẽ vào hỗn hợp còn lại sau khoản thời gian năng lượng điện phân. Phản ứng xong xuôi, nhận thấy cân nặng đinch sắt tăng thêm 1,2 gam. Nồng độ mol thuở đầu của hỗn hợp CuCl2 là


Điện phân lạnh chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất năng lượng điện phân 100 %) thu được m kg Al ngơi nghỉ catot và 67,2 m3 (nghỉ ngơi đktc) tất cả hổn hợp khí X gồm tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (nghỉ ngơi đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) nhận được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là:


Hòa rã 4,5 gam tinc thể MSO4.5H2O vào nước được hỗn hợp X. Điện phân dung dịch X cùng với năng lượng điện rất trơ, I = 1,93A.

- Nếu thời gian năng lượng điện phân là t giây thì chiếm được sắt kẽm kim loại tại catot và 0,007 mol khí tại anot.

- Nếu thời gian năng lượng điện phân là 2t giây thì chiếm được 0,024 mol khí.

Kyên ổn một số loại M với thời hạn t là


Điện phân hỗn hợp CuSO4 mật độ 0,5M cùng với năng lượng điện cực trơ trong thì thu được 1 gam Cu. Nếu dùng dòng năng lượng điện một chiều có độ mạnh 1A, thì thời gian điện phân về tối tphát âm có mức giá trị sớm nhất


Điện phân dung dịch CuSO4 một thời gian thu được tổng thể tích khí là 11 phần 2 lít. Trong đó một nửa lượng khí được hiện ra tự cực dương và một phần hai được có mặt tự rất âm. Khối lượng CuSO4 tất cả vào dung dịch là


Điện phân 400 ml hỗn hợp CuSO4 0,2M với cường độ cái điện 10A vào một thời hạn chiếm được 0,224 lít khí (đktc) sống anot. Biết năng lượng điện cực đã sử dụng là điện cực trơ với năng suất năng lượng điện phân là 100%. Kân hận lượng catot tăng là


Điện phân 150ml hỗn hợp AgNO3 1M với năng lượng điện cực trơ trong t phút ít, độ mạnh loại năng lượng điện ko thay đổi 2,68A (năng suất quá trình năng lượng điện phân là 100%), nhận được hóa học rắn X, hỗn hợp Y cùng khí Z. Cho 12,6 gam Fe vào dung dịch Y, sau khoản thời gian những phản ứng xong xuôi nhận được 14,5 gam hỗn kim loại tổng hợp nhiều loại với khí NO (là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t là


Điện phân 200 ml hỗn hợp KOH 2M (D = 1,1 g/cm3) với điện rất trơ. Lúc nghỉ ngơi catot bay ra 2,24 lít khí (đktc) thì xong xuôi năng lượng điện phân. Biết rằng nước bay khá không đáng chú ý. Dung dịch sau điện phân tất cả mật độ tỷ lệ là


Điện phân bằng năng lượng điện rất trơ dung dịch muối hạt sunfat của sắt kẽm kim loại hoá trị II cùng với chiếc điện bao gồm độ mạnh 6A. Sau 29 phút ít năng lượng điện phân thấy cân nặng catot tăng 3,45 g. Kyên nhiều loại kia là