ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN 0 01 MOL CHẤT HỮU CƠ X CẦN VỪA ĐỦ 0 616 LÍT O2

Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol chất hữu cơ X cần vừa đủ 0,616 lít O2. Sau thí nghiệm thu được hỗn hợp sản phẩm Y gồm: CO2, N2 và hơi H2O. Làm lạnh để ngưng tụ hơi H2O chỉ còn 0,56 lít hỗn hợp khí Z (có tỉ khối hơi với H2 là 20,4). Biết thể tích các khí đều đo ở đktc. Công thức phân tử X là……


Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 0 01 mol chất hữu cơ x cần vừa đủ 0 616 lít o2Đáp án:

TH1: X không chứa O

Vậy X: $C_2H_3N$

TH2: X chứa O: Không đủ dữ kiện

Giải thích các bước giải:

$n_{O_2}=\dfrac{0,616}{22,4}=0,0275\ mol$

Làm lạnh, ngưng tụ hơi nước thu được hỗn hợp: $CO_2;N_2$

Gọi: $n_{CO_2}=a; n_{N_2}=b$

Theo bài ra, ta có hệ:

$\begin{cases}a+b=\dfrac{0,56}{22,4}=0,025\\44a+28b=20,4.2.0,025\end{cases}⇒a=0,02; b=0,005$

$⇒số \ C=0,02:0,01=2; số\ N=2.0,005:0,01=1$

Vậy X có dạng: $C_2H_xO_yN$

Bảo toàn O, ta có:

$n_{O(X)}+2.n_{O_2}=2.n_{CO_2}+n_{H_2O}⇒n_{H_2O}-n_{O(X)}=0,015$

TH1: X không chứa O ⇒ $n_O(X)=0⇒n_{H_2O}=0,015\\⇒số\ H=x=0,015.2:0,01=3$

Vậy X: $C_2H_3N$

TH2: X chứa O: Không đủ dữ kiện


3Share
Share
Leave an answer

Leave an answer
Hủy
Attachment
Select fileBrowse
Featured image

Xem thêm:

Select fileBrowse

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Δ


Sidebar


Select kind of searchQuestionsAnswersQuestion categoriesQuestion tagsPostsCommentsPost categoriesPost tagsUsers

Facebook


Stats: Activities


Questions : 106k
Answers : 104k
Posts : 14
Comment : 1
Best Answers : 17
Users : 60

“Một mình loay hoay giữa trăm lối đi về…. Chọn cô đơn hay chọn yêu ai đây”