Dung dịch feso4 và dung dịch cuso4 đều tác dụng được với

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Cho hỗn hợp Fe2(SO4)3 công dụng cùng với Cu được FeSO4 và CuSO4. Cho hỗn hợp CuSO4 tác dụng với Fe được FeSO4 cùng Cu. Qua những phản bội ứng xảy ra ta thấy tính thoái hóa của ion kim loại giảm dần dần theo dãy sau

A.

Bạn đang xem: Dung dịch feso4 và dung dịch cuso4 đều tác dụng được với

Cu2+; Fe3+; Fe2+.

B. Fe3+; Cu2+; Fe2+.

C. Cu2+; Fe2+; Fe3+.

D. Fe2+; Cu2+; Fe3+.


Cho hỗn hợp F e 2 ( S O 4 ) 3 tính năng cùng với Cu được F e S O 4 cùng C u S O 4 . Cho hỗn hợp C u S O 4 tác dụng cùng với sắt được F e S O 4 cùng Cu. Qua những làm phản ứng xẩy ra ta thấy tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại sút dần dần theo hàng sau:

A. C u 2 + ; F e 3 + ; F e 2 + .

B. F e 3 + ; C u 2 + ; F e 2 + .

C. C u 2 + ; F e 2 + ; F e 3 +

D. F e 2 + ; C u 2 + ; F e 3 + .


Hoà tan p gam các thành phần hỗn hợp X tất cả CuSO4 với FeSO4 vào nước chiếm được dung dịch Y. Cho m gam bột Zn dư tác dụng với dung dịch Y sau bội nghịch ứng thu được m gam hóa học rắn. Nếu cho hỗn hợp Y công dụng với BaCl2 dư nhận được 27,96 gam kết tủa. p có mức giá trị là

A.đôi mươi,704 gam.

B.20,624 gam.

C.25,984 gam.

D.19,104 gam.


Đáp án D.

Xem thêm: Lúc Khó Khăn Mới Biết Ai Là Bạn, Khi Khó Khăn Mới Biết Ai Là Bạn (Tình Anh Em

*

hotline số mol của CuSO4cùng FeSO4lần lượt là x cùng y mol.

Bảo toàn team SO42-ta có: x + y = 0,12(1)

Cho m gam bột Zn dư tác dụng với dung dịch Y sau làm phản ứng thu được m gam hóa học rắn

Bảo toàn e ta có: nZn.2 = x.2 + y.2 ⇔ nZn= x + y

m rắn thu được sau phân tích trên là Cu với sắt.

Theo bài bác ta có: mZn= mCu+ msắt ⇔ (x + y).65 = 64x + 56yóx – 9y = 0(2)

Từ (1) và (2) ta có: x = 0,108 mol; y = 0,012 mol.

→ p = 0,108.160 + 0,012.152 = 19,104 gam.


Hai kim loại như thế nào dưới đây hồ hết tính năng với dung dịch H 2 SO 4 (loãng) và dung dịch FeSO 4 ?

A. Zn và Cu.

B. Mg với Ag.

C. Cu cùng Ca­.

D. Al với Zn.


Đáp án D

Phương thơm pháp:

- KL tác dụng với H 2 SO 4 loãng: đướng trước H trong dãy hoạt động hóa học

- KL công dụng được với FeSO 4 : đứng trước Fe vào hàng chuyển động chất hóa học (trừ K, Na, Ba, Ca).

Dãy vận động hóa học của một trong những sắt kẽm kim loại.

K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Hướng dẫn giải: Klặng loại vừa tính năng cùng với dung dịch H 2 SO 4 (loãng) và hỗn hợp FeSO 4 là Al và Zn.


Hoà rã 62,4 g các thành phần hỗn hợp muối FeSO4 với CuSO4 vào nước thu được dung dịch X. Cho X công dụng cùng với hỗn hợp NaOH dư, thanh lọc mang kết tủa nung ko kể bầu không khí cho trọng lượng ko thay đổi chiếm được 32 g chất rắn. Khối hận lượng CuSO4 trong các thành phần hỗn hợp là

A. 32 B. 30,4 C. 1,368 D. 61,032


Dãy các chất hầu như chức năng được cùng với dung dịch FeSO4 là:

A. HNO3, KOH cùng Na2S

B. HNO3, NaOH và Cu(NO3)2

C. HNO3, BaCl2 cùng NaNO3

D. KCl, Na2SO4 và Ba(OH)2


BT2. Sắt tính năng với hỗn hợp CuSO4 theo phương thơm trình: sắt + CuSO4 → FeSO4 + CuNếu mang lại 11,2 g Fe vào 40 g CuSO4. Tính khối lượng Cu thu được sau làm phản ứng.

Ta gồm :

(n_Fe = dfrac11,256 = 0,2(mol) buộc phải CuSO4dư.

Theo PTHH :

(n_Cu = n_Fe = 0,2 mol\Rightarrow m_Cu = 0,2.64 = 12,8(gam))


Chất vô cơ X bao gồm đặc điểm sau:

- Tác dụng với dung dịch NaOH (dư) tạo ra kết tủa;

- Tác dụng được cùng với dung dịch các thành phần hỗn hợp KMnO4, H2SO4 (loãng).

Trong số các hóa học sắt, Al, FeCl3, FeSO4, Ba(HCO3)2, Fe(NO3)3, CuSO4 gồm từng nào hóa học thỏa mãn nhu cầu với đặc điểm của X?