Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Each of the nurses report to lớn the operating room when his or her name is called.

Bạn đang xem:

(A) Of the

(B) Report

(C) His or her name

(D) Is calledEach of the nurses report to the operating room when his or her name is called.

A.of the

B. report

C.her name

D.called.


*

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn show the underlined part that needs correction .

Each (A) of the nurses (B) report to the operating room when his or (C) her name is (D) called.

A.of the

B.report

C.her name

D.called


Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

His name is Phong. He’s twenty four years old và he’s a teacher at Nguyen Du School. This is his student. Her name is Nga. She is fourteen years old. This is his living room. In his living room, there is a table, a chair, a television và two couches.

What is the name of Phong’s student?

A. He has no student.

B. Her name is Nam

C. Phong’s student is Nga.

D. Her name is Linh


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the most suitable response khổng lồ complete each of the following exchanges.

Mary is talking khổng lồ her professor in his office.

- Mary: “Can you tell me how to find material for my science report, professor?”

- Professor: “___________”

A. I lượt thích it that you understand

B. Try your best, Mary

C.You can borrow books from the library

D. You mean the podcasts from other students


Đáp án C

Mary đã nói chuyện cùng với giáo sư sinh hoạt văn uống chống thầy ấy.

Mary: “Thưa GS, thầy hoàn toàn có thể chỉ đến em biết phương pháp tìm kiếm tư liệu cho bài xích report kỹ thuật không ạ?”

Giáo sư: “______________”

A. Thấy vui bởi em vẫn đọc.

B. Cô hết sức nhé, Mary.

C. Em hoàn toàn có thể mượn sách trường đoản cú tlỗi viện.

D. Ý em là đông đảo bản audio trường đoản cú phần nhiều học viên khác


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Mary is talking lớn her professor in his office.

- Mary: “Can you tell me how khổng lồ find material for my science report, professor?”

- Professor: “ _____________ ”

A. I lượt thích it that you understand

B. Try your best, Mary.

C. You can borrow books from the library.

Xem thêm: Ai Là Người Sáng Lập Olympic Hiện Đại Hội Thể Thao Thế Giới (Thế Vận Hội

D. You mean the podcasts from other students?


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the most suitable response to complete each of following exchanges.

Mary is talking to lớn her professor in his office.

- Mary:” Can you tell me how khổng lồ find material for my science report, professor?”

- Professor:” ___________”

A.I like it that you understand.

B. Try your best, Mary.

C.You can borrow books from the library.

D.You mean the podcasts from other students?


Đáp án C

Mary vẫn nói chuyện cùng với GS nghỉ ngơi văn uống chống.

Mary: “ Thưa giáo sư, tín đồ có thể đến em biết kiếm tìm tài liệu cho bải báo cáo công nghệ thế nào ko ạ?”

Giáo sư: “ “

A. Thầy vui bởi em đã phát âm.

B. Cô rất là nhé Mary.

C. Em hoàn toàn có thể mượn sách từ thỏng viện.

D. Ý em là những bản audio từ những học viên khác?


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the most suitable response to complete each of following exchanges..

Mary is talking khổng lồ her professor in his office.

-Mary:” Can you tell me how to find material for my science report, professor?”

- Professor:” ___________”

A. I like it that you understand.

B.Try your best, Mary.

C. You can borrow books from the library.

D.You mean the podcasts from other students?


Mary đang thủ thỉ với GS sinh sống văn uống phòng.

Mary: “ Thưa giáo sư, người rất có thể mang đến em biết search tài liệu đến bải report kỹ thuật ra sao ko ạ?”

Giáo sư: “ “

A. Thầy vui bởi vì em đã gọi.

B. Cô hết sức nhé Mary.

C. Em có thể mượn sách từ thư viện.

D. Ý em là phần đông bản audio từ bỏ hầu như học sinh khác?

=> Chọn C


Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

His name is Phong. He’s twenty four years old and he’s a teacher at Nguyen Du School. This is his student. Her name is Nga. She is fourteen years old. This is his living room. In his living room, there is a table, a chair, a television và two couches.

How many couches does the living room have?

A. three couches

B. two couches

C. three couches

D. four couches


Đáp án:B

Giải thích:Dựa vào câu: “In his living room, there is a table, a chair, a television and two couches”.

Dịch: Ở phòng tiếp khách, tất cả một bộ bàn, một chiếc ghế, một chiếc TV với 2 mẫu đi văng.


Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

His name is Phong. He’s twenty four years old và he’s a teacher at Nguyen Du School. This is his student. Her name is Nga. She is fourteen years old. This is his living room. In his living room, there is a table, a chair, a television và two couches.

How many chairs are there in the living room?

A.one chair

B.two chairs

C.three chairs

D. no chair


Đáp án:A

Giải thích:Dựa vào câu: “In his living room, there is a table, a chair, a television and two couches”.

Dịch: Tại phòng khách, bao gồm một bộ bàn, một cái ghế, một chiếc TV với 2 cái đi văng.

Home, Liên hệ Quảng cáo, Copyright © 2023 thithptquocgia2016.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết