FRUCTOZO CÓ PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG KHÔNG

Câu hỏi: Fructozo tất cả tmê say gia phản ứng tcụ gương không?

Lời giải:

Fructozo tất cả tmê man gia phản ứng tnỗ lực gương.

Bạn đang xem: Fructozo có phản ứng tráng gương không

Giải thích

- Fructozơ là đồng phân của glucozơ, mặc dù fructozơ không có team –CH=O nên không xảy ra phản ứng tthế gương ở điều kiện nhiệt độ chống. Nhưng Khi đun lạnh trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng: Fructozơ(OH–)⇔ Glucozơ. Cho đề xuất bao gồm phảnứng tnuốm gương của fructozơ.

*
Fructozo có ttê mê gia phản ứng tnuốm gương không" width="311">

Cùng Top lời giải kiếm tìm hiểu về phản ứng tgắng dương của fructozo, glucozo với saccarozo nhé:

- Phản ứng tgắng gươnglà một phản ứng hóa học đặc trưng của các chất như anđehit, glucozơ, este, axit fomic… với hợp chất của kim loại bạc (Ag). Hợp chất của klặng loại bạc là AgNO3 cùng Ag2O vào môi trường NH3viết gọn là AgNO3/NH3. Phản ứng tạo thành klặng loại bạc. Chính bởi thế, phản ứng này mang tên gọi không giống là phản ứng tcố gắng bạc.

Phản ứng tvắt gương của glucozơ fructozơ cùng saccarozơ

– Phức bạc amoniac thoái hóa glucozơ tạo amoni gluconat chảy vào dung dịch cùng giải pđợi Ag kim loại.

CH2OH4CHO + 2OH (t°)→ CH2OH4COONH4+ 2Ag ↓+ 3NH3+ H2O

– Fructozơ là đồng phân của glucozơ, tuy vậy fructozơ không tồn tại nhóm –CH=O đề nghị không xảy ra phản ứng tchũm gương ở điềuu kiện nhiệt độ chống. Nhưng Lúc đun nóng vào môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng: Fructozơ(OH–)⇔ Glucozơ. Cho bắt buộc có phảnứng tnuốm gương của fructozơ.

Xem thêm:

– Đối với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không tồn tại tính khử. Tuy nhiên, Lúc đun lạnh vào môi trường axit, nó bị thủy phân tạo thành dung dịch có tính khử gồm glucozơ và fructozơ. Sau đó, glucozơ sẽ tsi mê gia phản ứng tchũm gương. Phương trình phân hủy như sau:

C12H22O11 (saccarozơ)+ H2O → C6H12O6 (glucozơ)+ C6H12O6 (fructozơ)

Chụ ý: Những phản ứng tác dụng với ddAgNO3/NH3 nhưng ko gọi là phản ứng tnuốm gương

Phương pháp giải bài tập Phản ứng tcố gắng gương của glucozơ


Phương trình phản ứng:

C6H12O6+ Ag2O → C6H12O7+ 2Ag

Nhớ:2nC6H12O6= nAg

Phương pháp chung:

+ Phân tích coi đềcho gìvàhỏi gì

+ Tính n của chất mà lại đề cho. Tính số mol của chất đề hỏi⇒ khối lượng của chất đề hỏi

Bài tập vận dụng Phản ứng tnỗ lực gương của glucozơ

Bài 1:Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

*
Fructozo gồm tmê mẩn gia phản ứng tchũm gương không(ảnh 2)" width="445">

Bài 2:Để tcầm bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun lạnh dung dịch chứa 36g glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3vào amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương cùng khối lượng AgNO3cần cần sử dụng lần lượt là bao nhiêu (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

Hướng dẫn:

nglucozo= 36/180 = 0,2 mol

C6H12O6+ Ag2O → C6H12O7+ 2Ag

0,2 …………….. →………………0,4 mol

mAg= 0,4.108 = 43,2g

Bảo toàn nguyên ổn tố Ag ta có: nAgNO3= nAg= 0,4 mol

mAgNO3= 0,4.(108+14+16.3) = 68g

Bài 3:Đun 10ml dung dịch glucozo với một lượng dư AgNO3/NH3thu được lượng Ag đúng bằng lượng Ag xuất hiện Khi mang đến 6,4g Cu tác dụng hết với dung dịch AgNO3. Nồng độ mol của dung dịch glucozo bao nhiêu?

Hướng dẫn:

*
Fructozo bao gồm ttê mê gia phản ứng tvậy gương không(ảnh 3)" width="310">

Bài 4: Đun lạnh dung dịch chứa 18 gam glucozo với AgNO3đủ phản ứng vào dung dịch NH3thấy Ag tách bóc ra. Tính lượng Ag thu được với khối lượng AgNO3cần sử dụng, biết rắng những phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Hướng dẫn:

C5H11O5CHO + 2OH → C5H11O5COONH4+ 2Ag + 3NH3+ H2O

nAg= 2nglucozo= 2.18/180 = 0,2 (mol)

⇒ mAg0,2.108 = 21,6 (gam)

Bài 5:Cho 50 ml dung dịch glucozo chưa rõ nồng độ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3|NH3thu được 2,16 gam Ag kết tủa. Tính nồng độ mol / lít của dung dịch glucozo đã sử dụng.

Hướng dẫn:

*
Fructozo tất cả tmê man gia phản ứng tcố gương không(ảnh 4)" width="319">

Ta có: nAg= 2,16/108 = 0,02(mol)

Từ (1)⇒ nglucozo= 0,01(mol)⇒ CM(glucozo)= 0,01/0,05 = 0,2M

Bài 6:Hỗn hợp m gam gồm glucozo và Fructozo tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3|NH3tạo ra 4,32 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng vừa hết với 0,8 gam Br2vào dung dịch nước. hãy tính số mol của glucozo cùng fructozo vào hỗn hợp ban đầu.

Hướng dẫn:

Phản ứng:

*
Fructozo có ttê mê gia phản ứng tgắng gương không(ảnh 5)" width="361">

Ta có: nAg= 4,32/108=0,04(mol)

CH2OH(CHOH)4CHO + Br2+ H2O → CH2OH(CHOH)4COOH + 2HBr

⇒ nglucozo= nBr2= 0,8/160 = 0,005(mol)

nfructozo= 0,04/2 - 0,005 = 0,015 (mol)

Bài 7:Thủy phân hoàn toàn 62,5 gam dung dịch saccarozo 17,1% trong môi trường axit ta thu được dung dịch X. cho AgNO3|NH3vào dung dịch X cùng đun nhẹ thu được khối lượng bạc là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

*
Fructozo có ttê mê gia phản ứng tvắt gương không(ảnh 6)" width="426">

Bài 8:Cho 6,84 gam hỗn hợp saccarozo và mantozo tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3|NH3thu được 1,08 gam Ag. Xác định số mol của saccarozo với mantozo trong hỗn hợp đầu?

Hướng dẫn:

Chỉ gồm mantozo tđam mê gia phản ứng tnắm gương.

*
Fructozo tất cả tđam mê gia phản ứng tthế gương không(ảnh 7)" width="434">

Từ (*)⇒ nmantozo= 0,005 (mol)