Hidrat hóa 2 anken tạo thành 2 ancol

Toàn cảnh trái đất Văn hóa thôn hội Giáo dục Thể thao Du định kỳ Văn uống học tập - Nghệ thuật Khoa học - Công nghệ Kinh tế

Hidrat hóa 2 anken chỉ sinh sản thành 2 ancol. 2 anken kia là:

A.Propen với but-2-en

B.2-metylpropen cùng but-1-en

C.Etilen và but-2-en

D.Etilen với but-1-en

Đáp án: C

*

Chú ý:

+ Phản ứng hidrat hóa anken (cùng nước vào anken) tuân thủ theo đúng luật lệ Maccopnhicop

+ Phản ứng cùng vào anken đối xứng (R-CH=CH-R) luôn tạo ra một thành phầm cộng

Nguyễn Thị Minch Thi Giáo viên Hóa học - Trường Quốc tế Á Châu


thithptquocgia2016.com đánh giá - số 106

thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 106thithptquocgia2016.com nhận xét - số 105thithptquocgia2016.com Đánh Giá - số 104thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 103thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 102thithptquocgia2016.com nhận xét - số 101thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 100thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 99thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 98thithptquocgia2016.com Đánh Giá - số 97thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 96thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 95thithptquocgia2016.com nhận xét - số 94thithptquocgia2016.com Đánh Giá - số 93thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 92thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 91thithptquocgia2016.com đánh giá - số 90thithptquocgia2016.com nhận xét - số 89thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 88thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 87thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 86thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 85thithptquocgia2016.com nhận xét - số 84thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 83thithptquocgia2016.com nhận xét - số 82thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 81thithptquocgia2016.com Đánh Giá - số 80thithptquocgia2016.com nhận xét - số 79thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 78thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 77thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 76thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 75thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 74thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 73thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 72thithptquocgia2016.com Đánh Giá - số 71thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 70thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 69thithptquocgia2016.com nhận xét - số 68thithptquocgia2016.com đánh giá - số 67thithptquocgia2016.com đánh giá - số 66thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 65thithptquocgia2016.com Đánh Giá - số 64thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 63thithptquocgia2016.com nhận xét - số 62thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 61thithptquocgia2016.com nhận xét - số 60thithptquocgia2016.com Đánh Giá - số 59thithptquocgia2016.com Đánh Giá - số 58thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 57thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 56thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 55thithptquocgia2016.com nhận xét - số 54thithptquocgia2016.com đánh giá - số 53thithptquocgia2016.com nhận xét - số 52thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 51thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 50thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 49thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 48thithptquocgia2016.com đánh giá - số 47thithptquocgia2016.com Đánh Giá - số 46thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 45thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 44thithptquocgia2016.com đánh giá - số 43thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 42thithptquocgia2016.com nhận xét - số 41thithptquocgia2016.com nhận xét - số 40thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 39thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 38thithptquocgia2016.com đánh giá - số 37thithptquocgia2016.com Đánh Giá - số 36thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 35thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 34thithptquocgia2016.com đánh giá - số 33thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 32thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 31thithptquocgia2016.com Đánh Giá - số 30thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 29thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 28thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 27thithptquocgia2016.com Đánh Giá - số 26thithptquocgia2016.com nhận xét - số 25thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 24thithptquocgia2016.com Đánh Giá - số 23thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 22thithptquocgia2016.com đánh giá - số 21thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 20thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 19thithptquocgia2016.com đánh giá - số 18thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 17thithptquocgia2016.com đánh giá - số 16thithptquocgia2016.com đánh giá - số 15thithptquocgia2016.com Đánh Giá - số 14thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 13thithptquocgia2016.com Đánh Giá - số 12thithptquocgia2016.com Đánh Giá - số 11thithptquocgia2016.com Đánh Giá - số 10thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 9thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.coms - số 8thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 7thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 6thithptquocgia2016.com nhận xét - số 5thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 4thithptquocgia2016.com Đánh Giá - số 3thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - số 2thithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.com - hàng đầu