Mg Tác Dụng Với H2So4 Đặc Nóng

Hòa rã 7,2 gam Mg vào dung dịch H2SO4 đặc lạnh dư, thu được V lít khí H2S (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính V và tính cân nặng H2SO4 làm phản ứng.

Bạn đang xem: Mg tác dụng với h2so4 đặc nóng


Phương pháp giải

+) Bảo toàn e: 2.nMg = 8.nH2S → $n_H_2S$→ V

+) Áp dụng định luật bảo toàn ngulặng tố với S: $n_H_2SO_4 = ,,n_Mg extSO_4 + ,,n_H_2S$


$n_Mg = ,,frac7,224,, = ,,0,3,,mol$

Xét quá trình đến – thừa nhận e:

$Mg,,, lớn ,,,mathop Mglimits^ + 2 ,, + ,,2e,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mathop Slimits^ + 6 ,, + ,,8e,,, lớn ,,mathop ,Slimits^ - 2 $

0,3 → 0,6 mol 0,6 → 0,075 mol

→ $n_H_2S$= 0,075 mol → V = 0,075.22,4 = 1,68 (L)

Áp dụng định giải pháp bảo toàn nguyên ổn tố với S:

$n_H_2SO_4 = ,,n_Mg extSO_4 + ,,n_H_2S$= 0,3 + 0,075 = 0,375 mol

→$m_H_2SO_4$ làm phản ứng = 0,375.98 = 36,75 gam


Đáp án yêu cầu chọn là: a


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Chọn câu sai trong những câu sau:


Axit sunfuric sệt được áp dụng làm cho khô các hóa học khí độ ẩm. Loại khí nào tiếp sau đây có thể được làm thô dựa vào axit sunfuric đặc?


Cặp kim loại làm sao sau đây tiêu cực trong H2SO4 sệt, nguội ?


Cho các thành phần hỗn hợp FeS với FeCO3 tác dụng cùng với hỗn hợp H2SO4 đậm sệt và làm cho nóng, fan ta thu được một tất cả hổn hợp khí A. Hỗn hợp khí A gồm


Cho những chất sau: FeS, FeS2, FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, FeCO3, FeSO3, Fe(OH)3, FeSO4. Có bao nhiêu hóa học Lúc cho tác dụng cùng với H2SO4 đặc, rét gồm khí SO2 thoát ra ?


Các khí ra đời vào thể nghiệm phản ứng của saccarozơ với dung dịch H2SO4 đặc bao gồm


Chất nào tiếp sau đây Khi mang thuộc số mol và cho vô hỗn hợp H2SO4 quánh, nóng chiếm được lượng khí nhiều tốt nhất ?


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm Mg với sắt vào hỗn hợp H2SO4 quánh, nóng cho đến lúc bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn nhận được hỗn hợp Y với 1 phần Fe không rã. Chất tung gồm vào dung dịch Y là


Hòa chảy 7,2 gam Mg vào dung dịch H2SO4 sệt rét dư, chiếm được V lít khí H2S (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính V và tính cân nặng H2SO4 bội nghịch ứng.

Xem thêm: Hot Girl Sam Tiểu Sử Hot Girl Diễn Viên Sam, Tiểu Sử Hot Girl Diễn Viên Sam


Hòa rã 28,6 gam các thành phần hỗn hợp X (tất cả sắt, Cu, Ag) vào dung dịch H2SO4 sệt rét dư, nhận được 12,88 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) và m gam muối bột. Giá trị của m là


Hòa rã 0,1 mol Mg và 0,2 mol Al bằng hỗn hợp H2SO4 quánh rét dư thu được 2,24 lít khí X (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Khí X là


Hòa chảy hoàn toàn 2,975 gam hỗn hợp Zn, Al bởi dung dịch H2SO4 sệt, rét thu được một,904 lkhông nhiều SO2 cùng 0,16 gam S. Phần trăm trọng lượng Al trong tất cả hổn hợp ban đầu là


Cho m gam hỗn hợp A gồm Al, Zn, Cu tính năng trọn vẹn với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng dư, nhận được 2,8 lít SO2 (đktc). Mặt khác, lúc đốt hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp A nên dùng V lkhông nhiều khí O2 (đktc). Giá trị của V là


Cho a mol Fe chức năng với b mol H2SO4 quánh lạnh, thành phầm khử thu được là SO2. Để nhận được 2 muối bột thì mọt contact giữa a và b là


Hòa rã 50,4 gam hỗn hợp A bao gồm sắt, FeO, Fe3O4, Cu cùng CuO bởi dung dịch H2SO4 dư thu được 7,84 lkhông nhiều khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và hỗn hợp B chứa 132 gam nhì muối sunfat. Mặt không giống khử trọn vẹn hỗn hợp A phải cần sử dụng V lkhông nhiều khí CO (đktc). Giá trị của V là


Hoà tan hoàn toàn a gam các thành phần hỗn hợp A tất cả Zn cùng một sắt kẽm kim loại M vào dung dịch H2SO4sệt chiếm được 4,144 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí X tất cả SO2với H2S gồm tỉ khối hận so với hiđro bởi 31,595. Kân hận lượng axit H2SO4sệt đang bội phản ứng là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp có 2 kim loại tác dụng với H2SO4sệt nóng dư thu được 3,36 lít khí SO2( đktc); 2,88 gam S cùng hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X thu được 52,8 gam muối bột khan. Mặt không giống giả dụ hoà tan không còn m gam lếu hợp kim một số loại ban sơ cùng với dung dịch HCl dư thu được 8,064 lkhông nhiều khí H2ngơi nghỉ đktc. Hỗn đúng theo 2 sắt kẽm kim loại đầu là


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm sắt, FeS, FeS2 chức năng hoàn toàn với H2SO­4 quánh toàn diện, nhận được hỗn hợp Y cùng 23,52 lít khí SO2 (đktc). Cho hỗn hợp Y chức năng cùng với NaOH dư thu được kết tủa Z. Nung kết tủa Z cho trọng lượng không đổi chiếm được 16 gam chất rắn. Kăn năn lượng hỗn hợp X là


Hòa tan trọn vẹn 19,2 gam tất cả hổn hợp X tất cả Fe, FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3 trong 50 ml dung dịch H2SO4 18M (đặc, dư, đun nóng), thu được dung dịch Y với V lít khí SO2 (đktc và là thành phầm khử duy nhất). Cho 450 ml dung dịch NaOH 2M vào hỗn hợp Y nhận được 21,4 gam kết tủa. Giá trị của V là


Chia hỗn hợp X có sắt, Fe3O4, Fe(OH)3 và FeCO3 thành hai phần đều nhau. Hòa rã hết phần một trong các hỗn hợp HCl dư, nhận được 0,1 mol các thành phần hỗn hợp 2 khí tất cả tỉ kân hận đối với He bởi 4,7 và dung dịch Y. Cho phần 2 công dụng cùng với lượng dư dung dịch H2SO4 quánh lạnh, sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Z và 0,2075 mol tất cả hổn hợp khí T có CO2 cùng SO2 (sản phẩm khử độc nhất của S+6).

Kăn năn lượng FeCl2 vào dung dịch Y là


Hỗn hòa hợp a bao gồm Cu với CuO Hòa rã trọn vẹn 20,8 gam các thành phần hỗn hợp a vào 73,5 gam dung dịch H2SO4 80% chỉ chiếm được hỗn hợp x cùng khí SO2 là thành phầm khử độc nhất vô nhị đến x công dụng hoàn toàn với 900 ml dung dịch NaOH 1M tiếp đến thanh lọc vứt kết tủa được dung dịch y cô cạn y chiếm được hóa học rắn z nặng nề 60,8 g mật độ Phần Trăm của CuSO4 trong x.


Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và FeO chức năng với hỗn hợp HCl dư, thu được 0,3 mol khí H2. Nếu cho m gam hỗn hợp X trên công dụng cùng với axit H2SO4 quánh, dư, đun cho nóng, thu được 11,2 lít khí SO2 (đktc). Biết những bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, SO2 là thành phầm khử tuyệt nhất của S+6. Giá trị của m và cân nặng axit H2SO4 vẫn làm phản ứng thứu tự là


Hòa chảy hoàn toàn m gam hỗn hợp X tất cả sắt cùng kim loại M (chỉ có hóa trị II) trong hỗn hợp H2SO4 quánh, nóng nhận được 6,72 lít khí SO2 (đktc); 5,76 gam S (không có thành phầm khử làm sao khác) và hỗn hợp X đựng 105,6 gam muối bột Fe2(SO4); MSO4. Mặt không giống, ví như hòa tan không còn m gam X ban sơ cùng với dung dịch HCl dư thu được 16,128 lkhông nhiều khí H2(đktc). Klặng một số loại M là


Hòa rã m gam tất cả hổn hợp X gồm sắt và các oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi dung dịch H2SO4 sệt, rét dư đến bội nghịch ứng trọn vẹn, thu được 80 gam muối khan với 2,24 lít SO2 (đktc). Số mol H2SO4 vẫn tsi gia bội nghịch ứng là


Cho m gam nhôm chức năng với dung dịch H2SO4 (đặc, lạnh, dư) sau khoản thời gian phản bội ứng xong xuôi người ta thu 13,44 lit khí SO2 (đktc). Giá trị m là


*

Cơ quan tiền nhà quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ hình thức dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GPhường. – BTTTT do Sở Thông tin với Truyền thông.