Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm muối đó là

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một muối Khi rã vào nước chế tác thành dung dịch gồm môi trường thiên nhiên kiềm, muối đó là:

A. NaCl.

B. MgCl2.

Bạn đang xem: Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm muối đó là

C. Na2CO3.

D. KHSO4.


*


Một muối bột Khi tan vào nước sản xuất thành dung dịch bao gồm môi trường xung quanh kiềm, muối kia là:

A. NaCl

B. MgCl2

C. Na2CO3

D. KHSO4


Một muối hạt Lúc rã vào nước tạo ra thành dd bao gồm môi trường kiềm, muối bột đó là

A. NaCl.

B. M g C l 2 .

C. K H S O 4 .

D. N a 2 C O 3 .


Muối X Khi chảy vào nước tạo ra thành hỗn hợp tất cả môi trường trung tính, X hoàn toàn có thể là

A. N a 2 C O 3 .

B. NaCl.

C. C a ( H C O 3 ) 2 .

D. K H S O 4 .


Cho những phát biểu sau:

(a) Trong bảng tuần trả các nguim tố chất hóa học, crom trực thuộc đội VIIIB.

(b) Crom ko tung trong hỗn hợp axit HNO3 với H2SO4 đặc nguội.

(c) khi thêm dung dịch kiềm vào muối hạt cromat sẽ tạo nên thành đicromat.

(d) Trong môi trường thiên nhiên kiềm, muối bột crom(III) bị khử thành muối hạt crom(II).

(e) CrO là oxit bazơ, Cr2O3 là oxit lưỡng tính, CrO3 là oxit axit.

(g) CuO nung nóng Khi tác dụng cùng với NH3 hoặc CO phần đa thu được Cu.

(h) Lưu huỳnh, photpho, ancol etylic phần lớn bốc cháy khi xúc tiếp cùng với CrO3.

Số tuyên bố đúng là

A. 6

B. 4

C. 5

D. 7


Lớp 12 Hóa học
1
0

Muối X Khi chảy vào nước chế tạo thành dd tất cả môi trường thiên nhiên trung tính, X hoàn toàn có thể là

A. N a 2 C O 3 .

B. NaCl.

C. M g C l 2 .

D. K H S O 4 .


Lớp 12 Hóa học
1
0

Có 4 ống nghiệm ko nhãn từng ống đựng một trong những dung dịch sau (nồng độ khoảng chừng 0,1 M) : NaCl, Na2CO3, KHSO4, CH3NH2. Chỉ dùng giấy quỳ tím cho vô từng hỗn hợp, quan lại giáp sự đổi khác màu của nó hoàn toàn có thể nhận biết dãy hỗn hợp nào ?

A. 1 dung dịch NaCl

B. 2 dung dịch NaCl với KHSO4

C. 2 dung dịch KHSO4cùng CH3NH2.

D. 3 dung dịch NaCl, KHSO4cùng Na2CO3


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Thực hiện nay các phân tách sau :

(a) Nung AgNO3 rắn.

(b) Đun lạnh NaCl tinh thể cùng với H2SO4 (đặc).

(c) Hòa chảy Ure trong dung dịch HCl.

Xem thêm:

(d) Cho hỗn hợp KHSO4 vào hỗn hợp NaHCO3.

(e) Hòa tung Si vào dung dịch NaOH.

(f) Nung Na2CO3 (rắn).

(g) Cho Na2S2O3 vào hỗn hợp HCl.

Số phân tích tạo ra hóa học khí là :

A. 5

B. 6

C. 3

D.7


Lớp 12 Hóa học
1
0

Thực hiện tại những thể nghiệm sau :

(a) Nung AgNO 3 rắn.

(b) Đun nóng NaCl tinch thể cùng với H 2 SO 4 (đặc).

(c) Hòa chảy Ure trong hỗn hợp HCl .

(d) Cho dung dịch KHSO 4 vào hỗn hợp NaHCO 3 .

(e) Hòa chảy Si vào hỗn hợp NaOH .

(f) Nung Na 2 CO 3 (rắn).

(g) Cho Na 2 S 2 O 3 vào hỗn hợp HCl .

Số thí điểm tạo ra chất khí là :

A. 5.

B. 6.

C. 3.

D.7.


Lớp 12 Hóa học
1
0

Thực hiện tại những xem sét sau :

(a) Nung AgNO3 rắn.

(b) Đun nóng NaCl tinch thể cùng với H2SO4 (đặc).

(c) Hòa tan Ure trong dung dịch HCl.

(d) Cho dung dịch KHSO4 vào hỗn hợp NaHCO3.

(e) Hòa tan Si trong hỗn hợp NaOH.

(f) Nung Na2CO3 (rắn).

(g) Cho Na2S2O3 vào dung dịch HCl.

Số thí điểm tạo ra hóa học khí là :

A. 5.

B. 6.

C. 3.

D.7.


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)