NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

Đề: hãy phân tích ngulặng lý về mối liên hệ phổ biến của chủ nghĩa duy vật biện chứng, rút ra ý nghĩa phương pháp luận và sự vận dụng của Đảng CSnước ta trong thao tác đổi mới?

2 Comments


Chủ nghĩa duy vật biện chứng được sáng lập bởi C.Mác với Ph.Ăngtị vào giữa thế kỉ XIX, về sau được V.I.Lênin phạt triển vào đầu thế kỉ XX, là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan lại duy vật và phương pháp luận biện chứng.

Bạn đang xem: Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật

Chính bởi vì vậy, nó đã khắc phục được những hạn chế của phnghiền biện chứng chất phác hoạ thời cổ đại và những thiếu sót của phnghiền biện chứng duy vai trung phong khả quan thời cận đại. Nó đã tổng quan đúng đắn những quy luật cơ bản thông thường nhất của sự vận động với phát triển của thế giới. Phép biện chứng duy vật trở thành một khoa học. Phxay biện chứng duy vật được xây dựng trên cơ sở một hệ thống những nguyên lý, những phạm trù cơ bản, những quy luật phổ biến phản ánh đúng đắn hiện thực. Trong hệ thống đó, có hai nguyên lý cơ bản nhất, một trong số đó nguyên lý về mối liên hệ phổ biến; nguyên lý này khái quát một trong những thuộc tính phổ biến của mọi sự vật hiện tượng, là thuộc tính liên hệ, quan tiền hệ lẫn nhau giữa chúng và nó được coi là nội dung cơ bản nhất của phép biện chứng duy vật. Trong phép biện chứng duy vật, mối liên hệ là phạm trù triết học sử dụng để chỉ sự quy định, sự tác động qua lại, sự chuyển hóa lẫn nhau giữa những sự vật, hiện tượng hay giữa các mặt của một sự vật, của một hiện tượng vào thế giới. Ví dụ: Trong tự nhiên tồn tại mối liên hệ giữa động vật với thực vật, giữa thực vật cùng khí hậu… Mối liên hệ gồm các tính chất cơ bản như: tính khách quan lại của các mối liên hệ, tính phổ biến của các mối liên hệ, tính đa dạng, phong phú của mối liên hệ. Tính khả quan của những mối liên hệ: theo quan điểm biện chứng duy vật, những mối liên hệ của những sự vật, hiện tượng của thế giới là gồm tính một cách khách quan. Sự quy định, tác động cùng chuyển hóa lẫn nhau của các sự vật, hiện tượng hoặc vào bản thân chúng là mẫu vốn có của nó, tồn tại độc lập không phụ thuộc vào ý chí nhỏ người; nhỏ người chỉ bao gồm khả năng nhận thức và vận dụng các mối liên hệ đó trong hoạt động thực tiễn của mình. Tính phổ biến của mối liên hệ: phxay biện chứng duy vật khẳng định không có bất cứ sự vật, hiện tượng giỏi quá trình nào tồn tại một biện pháp riêng biệt lẻ, cô lập tuyệt đối với những sự vật, hiện tượng xuất xắc quy trình khác cơ mà trái lại chúng tồn tại vào sự liên hệ, ràng buộc, phụ thuộc, tác động, chuyển hóa lẫn nhau. Không có bất cứ sự vật, hiện tượng như thế nào không phải là một cấu trúc hệ thống, bao gồm những yếu tố cấu thành với những mối liên hệ bên phía trong của nó, tức là bất cứ một tồn tại như thế nào cũng là một hệ thống mở tồn tại vào mối liên hệ với hệ thống không giống, tương tác với làm biến đổi lẫn nhau. Tính đa dạng, đa dạng và phong phú của mối liên hệ: quan liêu điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định mối liên hệ còn tồn tại tính phong phú và đa dạng, đa dạng. Tính chất này được biểu hiện ở chỗ: các sự vật, hiện tượng tuyệt quá trình khác nhau đều có những mối liên hệ cụ thể khác nhau, giữ vị trí, phương châm không giống nhau đối với sự tồn tại cùng phân phát triển của nó; mặt khác, cùng một mối liên hệ nhất định của sự vật nhưng trong những điều kiện cụ thể khác biệt, ở những giai đoạn khác nhau vào quá trình vận động, phân phát triển của sự vật thì cũng tất cả tính chất cùng phương châm không giống nhau. Do đó, không thể đồng nhất tính chất, vị trí, vai trò cụ thể của các mối liên hệ không giống nhau đối với mỗi sự vật, hiện tượng trong những điều kiện xác định. Mối liên hệ phổ biến dùng để chỉ tính phổ biến của các mối liên hệ của các sự vật, hiện tượng của thế giới, đồng thời cũng dùng để chỉ các mối liên hệ tồn tại ở nhiều sự vật, hiện tượng của thế giới. Trong đó, những mối liên hệ phổ biến nhất là những mối liên hệ ở mọi sự vật, hiện tượng của thế giới, đó là mối liên hệ giữa những mặt đối lập, lượng cùng chất, khẳng định và phủ định, chiếc chung với loại riêng biệt, bản chất cùng hiện tượng… Trên thực tế, mối liên hệ biểu hiện rất phong phú, đa dạng; cùng một sự vật, hiện tượng có nhiều mối liên hệ khác nhau bỏ ra phối. Đồng thời, có một mối liên hệ nào đó có thể đưa ra phối được nhiều sự vật, hiện tượng. Bên cạnh mối liên hệ phổ biến, căn cứ vào tính chất, đặc trưng của từng mối liên hệ, tất cả thể phân loại thành các mối liên hệ sau: mối liên hệ bên trong với bên phía ngoài, mối liên hệ trực tiếp với gián tiếp, mối liên hệ chủ yếu và thứ yếu, mối liên hệ cơ bản cùng ko cơ bản, mối liên hệ cụ thể, mối liên hệ chung… Mỗi loại mối liên hệ nêu ra trên đây gồm phương châm khác nhau đối với sự vận động và phạt triển của sự vật; chẳng hạn, mối liên hệ phía bên trong là sự tác động qua lại, sự quy định, sự chuyển hoá lẫn nhau giữa những yếu tố, những thuộc tính, những mặt trong một sự vật, hiện tượng. Mối liên hệ này giữa phương châm quyết định đối với sự tồn tại và phân phát triển của sự vật, hiện tượng đó. Còn mối liên hệ bên phía ngoài là mối liên hệ giữa những sự vật, hiện tượng với nhau, ko giữ vai tò quyết định đối với sự tồn tại, vận động cùng phân phát triển của sự vật, hiện tượng. Nó thường phải thông qua mối liên hệ bên phía trong mới tất cả thể tác động đối với sự tồn tại, vận động với phát triển của sự vật, hiện tượng. Ngulặng lý về mối liên hệ phổ biến là cơ sở lý luận của quan liêu điểm toàn diện, quan điểm lịch sử - cụ thể.

Xem thêm: 10 Traits Of A Great Father : On Men, Masculinity, And Life In The Family

Điển hình như từ tính khách quan tiền và tính phổ biến của các mối liên hệ đã đến thấy trong hoạt động nhận thức và thực tiễn cần phải có quan tiền điểm toàn diện. Quan điểm toàn diện đòi hỏi vào nhận thức cùng xử lý các tình huống thực tiễn phải chu đáo sự vật, hiện tượng trong mối quan hệ biện chứng qua lại giữa những bộ phận, những yếu tố, giữa những mặt của chính sự vật, hiện tượng cùng sự tác động qua lại giữ sự vật, hiện tượng đó với các sự vật, hiện tượng khác. Trên cơ sở đó mới tất cả nhận thức đúng về sự vật, hiện tượng và xử lý có hiệu quả các vấn đề của đời sống thực tiễn. Như vậy, quan liêu điểm toàn diện đối lập với quan lại điểm phiến diện, siêu hình trong nhận thức và thực tiễn. V.I.Lênin mang đến rằng: “Muốn thực sự hiểu được sự vật, cần phải nhìn bao quát và nghiên cứu tất cả các mặt, tất cả các mối liên hệ và “quan tiền hệ giao tiếp” của sự vật đó”. Từ tính chất đa dạng, đa dạng và phong phú của những mối liên hệ đến thấy trong hoạt động nhận thức và thực tiễn thì đồng thời phải kết hợp quan tiền điểm toàn diện với quan điểm lịch sử - cụ thể. Quan điểm lịch sử - cụ thể yêu cầu việc nhận thức và xử lý các tình huống vào hoạt động thực tiễn cần phải xét đến những tinch chất đặc thù của đối tượng nhận thức và tình huống phải giải quyết khác nhau trong thực tiễn. Phải xác định rõ vị trí, vai trò khác nhau của mối liên hệ cụ thể trong những tình huống cụ thể để từ đó có được những giải pháp đúng đắn và có hiệu quả trong việc xử lý các vấn đề thực tiễn. Như vậy, trong nhận thức và thực tiễn ko những cần phải tránh và khắc phục quan điểm phiến diện, rất hình mà còn phải tránh và khắc phục quan liêu điểm chiết trung, ngụy biện. Trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đổi mới toàn diện những lĩnh vực của đời sống làng hội (ghê tế, chủ yếu trị, văn hoá, giáo dục…), cơ mà trước hết là đổi mới tư duy lý luận, tư duy chính trị về CNXH. Cụ thể, về thôn hội: giải quyết tốt mối liên hệ giữa công nhân, nông dân với trí thức tạo thành mối liên hệ công nông trí thức. Về bao gồm trị: đổi mới hệ thống chủ yếu trị, đổi mới hệ thống, chức năng, tách chồng chéo, tạo sự đồng bộ giữa đảng với đơn vị nước. Về tư tưởng: với bố bộ phận chủ yếu: văn hóa, giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ. Nó phải tất cả mối liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau, vào đó giáo dục đào tạo được coi là quốc sách sản phẩm đầu. Tuy nhiên không phải đổi mới tất cả các lĩnh vực tức thì thuộc một thời gian (như thế sẽ không đủ lực để thực hiện) cơ mà phải xác định đổi mới gồm trọng tâm, trọng điểm. Trong đổi mới các lĩnh vực chính trị, khiếp tế, văn hóa giáo dục…. Đảng xác định đổi mới kinh tế là trước hết; đổi mới giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ là quốc sách sản phẩm đầu trên cơ sở đẩy mạnh sức mạnh nội lực với toắt thủ ngoại lực. Một điều cần lưu ý nữa là vào cả nhận thức cùng hoạt động thực tiễn cần phê phán quan điểm phiến diện, một chiều. Đặc biệt, cần tích cực chống lại chủ nghĩa chiết trung (mục đích là kết hợp giữa chủ nghĩa duy vật cùng chủ nghĩa duy trung tâm, hoặc ý định của bọn xét lại là muốn kết hợp chủ nghĩa Mác với chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán). Chủ nghĩa chiết trung ko biết đúc kết từ tổng số những mối liên hệ cùng quan hệ của thế giới khả quan thành những mối liên hệ chủ yếu, cơ bản của sự vật, hiện tượng trong tính lịch sử - cụ thể của nó cùng thuật ngụy biện (lập luận chủ quan lại, đánh tráo mối liên hệ không cơ bản, ko quan trọng với mối liên hệ cơ bản, quan trọng ). Để xác định đúng đường lối, chủ trương của từng giai đoạn phương pháp mạng, của từng thời kỳ xây dựng đất nước, bao giờ Đảng cũng so sánh tình hình cụ thể của đất nước cùng bối cảnh quốc tế diễn ra trong từng giai đoạn, thời kỳ với trong những khi thực hiện đường lối, chủ trương, Đảng ta cũng bổ sung với điều chỉnh mang đến phù hợp với diễn biến của trả cảnh cụ thể. Đại hội Đảng lần VIII đã khẳng định: “Xét trên tổng thể, Đảng ta đã bắt đầu công cuộc đổi mới từ đổi mới về tư duy bao gồm trị vào việc hoạch định đường lối và cơ chế đối nội, đối ngoại. Không bao gồm sự đổi mới đó thì không có mọi sự đổi mới khác”.Đây là nguyên lý cơ bản nhất của phép biện chứng duy vật, họ phải chụ trọng tất cả các mối liên hệ, đánh giá bán đúng phương châm mối liên hệ đang đưa ra phối đối tượng. Qua hoạt động thực tiễn, chúng ta sử dụng nhiều biện pháp, phương tiện ham mê hợp để thúc đẩy mối quan tiền hệ đó vạc triển một cách tích cực.