Nhôm tác dụng với dung dịch kiềm

Ngữ vnạp năng lượng 12 Toán thù học tập 12 Tiếng Anh 12 Vật lí 12 Hóa học tập 12 Sinc học tập 12 Lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 Công nghệ 12 Tin học tập 12
Lớp 11
Ngữ văn uống 11 Toán học tập 11 Tiếng Anh 11 Vật lí 11 Hóa học 11 Sinc học tập 11 Lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 Công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
Ngữ văn uống 10 Toán thù học 10 Tiếng Anh 10 Vật lí 10 Hóa học 10 Sinh học tập 10 Lịch sử 10 Địa lí 10 GDCD 10 Công nghệ 10 Tin học tập 10
Lớp 9
Ngữ văn 9 Toán thù học 9 Tiếng Anh 9 Vật lí 9 Hóa học tập 9 Sinc học 9 Lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 Công nghệ 9 Tin học tập 9
Lớp 8
Ngữ văn uống 8 Toán học 8 Tiếng Anh 8 Vật lí 8 Hóa học 8 Sinh học 8 Lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 Công nghệ 8 Tin học 8
Lớp 7
Ngữ văn 7 Toán thù học 7 Tiếng Anh 7 Vật lí 7 Sinh học 7 Lịch sử 7 Địa lí 7 GDCD 7 Công nghệ 7 Tin học 7
Ngữ vnạp năng lượng 6 Tân oán học tập 6 Tiếng Anh 6 Khoa học tự nhiên 6 Lịch sử với Địa lí 6 GDCD 6 Công nghệ 6 Tin học tập 6 Hợp Đồng những hiểu biết, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 Mỹ thuật 6
Tân oán học 5 Tiếng việt 5 Tiếng Anh 5 Lịch sử 5 Địa lí 5 Khoa học 5 Đạo đức 5 Tin học tập 5
Tân oán học 4 Tiếng việt 4 Tiếng Anh 4 Lịch sử 4 Địa lí 4 Khoa học 4 Đạo đức 4 Tin học 4
Toán thù học 2 Tiếng việt 2 Tiếng Anh 2 Tự nhiên cùng làng hội 2 Đạo đức 2 Âm nhạc 2 Mỹ thuật 2 HĐ đề xuất, hướng nghiệp 2
Chương 1: Este Chương thơm 2: Cacbohidrat Cmùi hương 3: Amin, Amino axit, protein Chương 4: Polime với vật tư polime Cmùi hương 5: Đại cưng cửng về sắt kẽm kim loại Chương thơm 6: Klặng các loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Chương 7: Sắt và một vài kim loại đặc trưng

Câu hỏi 1 : Dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M để tổ hợp hết buổi tối nhiều m gam Al2O3. Giá trị của m là

A 15,3. B 5,1. C đôi mươi,4. D 10,2.

Bạn đang xem: Nhôm tác dụng với dung dịch kiềm


Câu hỏi 2 : Cho 500 ml hỗn hợp NaOH 1M vào 150 ml hỗn hợp AlCl3 1M. Sau lúc phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A 11,7. B 3,9. C 7,8. D 15,6. 

Phương thơm pháp giải:

Bài toán muối hạt nhôm tính năng với dd kiềm

Các phản nghịch ứng xảy ra:

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 (1)

Al(OH)3 + OH- → - (2)

Từ (1) với (2) ta đúc rút kết luận:

+ Nếu b/a ≤ 3 thì kết tủa không bị hoà tan và

nAl(OH)3= b/3

+ Nếu 3 3+ + 3OH- → Al(OH)3 (1)

mol a 3a a

Al(OH)3 + OH- → - (2)

Mol b-3a b-3a

nAl(OH)3= 4a-b

+ Nếu b/a ≥ 4 thì kết tủa bị hoà tung trả toàn


Lời giải chi tiết:

nOH = 0,5 ; nAl3+ = 0,15 mol

=> nAl(OH)3 = 4nAl3+ - nOH = 0,1 mol

=> mkết tủa = 7,8g

Đáp án C


Câu hỏi 3 : Hòa chảy hết a mol Al vào hỗn hợp đựng 2,5a mol NaOH nhận được hỗn hợp X. kết luận nào dưới đây đúng:

A Dung dịch có tác dụng quỳ tím đưa lịch sự màu sắc đỏ B Thêm 2a mol HCl vào dung dịch X nhận được a/3 mol kết tủa C Dung dịch X không làm phản ứng với dung dịch CuSO4 D Sục khí CO2 vào hỗn hợp X thu được a mol kết tủa

Lời giải bỏ ra tiết:

2Al+2OH-+2H2O→2AlO2-+3H2

Bđ: a 2,5a

Pư: a a a

Sau: 0 1,5a a

Dung dịch X gồm: 1,5a mol OH-; a mol AlO2-

A. Sai, dung dịch X chứa OH- dư làm cho quỳ tím chuyển xanh

B. Sai, thêm 2a mol vào hỗn hợp X chỉ nhận được 0,5 mol kết tủa

C. Sai, Cu2+ phản nghịch ứng được cùng với OH-

D. Đúng

Đáp án D


Câu hỏi 4 : Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Al với Na bao gồm tỉ trọng mol 1:2 vào nước dư chiếm được 4,48 lít khí (đktc). Giá trị của m là

A 5,84. B 6,15. C 7,30. D 3,65.

Phương thơm pháp giải:

Call nAl = x (mol) => nNa = 2x (mol)

nH2 = 4,48 :22,4 = 0,2 (mol)

Na+ H2O → NaOH + 0,5H2↑ 

2x →x (mol)

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 1,5H2↑

x → 1,5x (mol)

Vì Na : Al tất cả tỉ lệ thành phần 1: 2 phải cả Na và Al thuộc phản ứng hết

=> nH2 = x + 1,5x = 0,2

=> x = ? (mol) => m = ?


Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi nAl = x (mol) => nNa = 2x (mol)

nH2 = 4,48 :22,4 = 0,2 (mol)

Na+ H2O → NaOH + 0,5H2↑ 

2x →x (mol)

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 1,5H2↑

x → 1,5x (mol)

Vì Na : Al có tỉ lệ 1: 2 bắt buộc cả Na và Al thuộc bội nghịch ứng hết

=> nH2 = x + 1,5x = 0,2

=> x = 0,08 (mol)

=> m = 0,08.27 + 2.0,08.23 = 5,84 (g)

Đáp án A


Câu hỏi 5 : Cho 150 ml hỗn hợp KOH 2M vào 45 ml hỗn hợp AlCl3 2M .

Kân hận lượng kết tủa chiếm được là

A 4,68 B 8,64 C 6,48D 7,65

Lời giải bỏ ra tiết:

(egingathered 3 hfill \ endgathered )

(n_ downarrow = 4n_Al^3 + - n_OH^ - ) =4.0,09- 0,3= 0,06

=> m↓ = 78.0,06= 4,68 gam

Đáp án A


Câu hỏi 6 : Cho V lkhông nhiều hỗn hợp NaOH 0,4M tính năng cùng với 170 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 1M. Kết thúc bội nghịch ứng, chiếm được 23,4 gam kết tủa. Tìm quý hiếm lớn nhất của V?

A  2,56 lítB 2,65 lít C 5,62 lít D 4,48 lít

Pmùi hương pháp giải:

Lượng NaOH là max →kết tủa có mặt bị hài hòa 1 phần.

=> n↓còn lại = 4nAl3+ - nOH- → nOH- = 4nAl3+ - n↓


Lời giải chi tiết:

0,34 mol; n↓ = 0,3 mol.

Lượng NaOH là max →kết tủa ra đời bị phối hợp một trong những phần.

n↓còn lại = 4nAl3+ - nOH- → nOH- = 4nAl3+ - n↓ = 4.0,34 – 0,3 = 1,06 mol.

=> VddNaOH = 2,65 lít.

Đáp án B


Câu hỏi 7 : Cho 23,475 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 kim loại K cùng Ba tính năng với hỗn hợp AlCl3 dư, thu được 9,75 gam kết tủa. Tính Phần Trăm cân nặng của sắt kẽm kim loại K vào X?

A 12,46% B 14,26%C 16,24% D 14,62%

Phương pháp giải:

Lượng Al3+ dư yêu cầu OH- làm phản ứng đưa không còn vào kết tủa

Al3+ + 3OH- →Al(OH)3

0,375 0,125

nK = x; nBa = y →x + 2y = 0,375 (1)

39x + 137y = 23,475 (2)

=>x,y


Lời giải đưa ra tiết:

n↓ = (frac9,7578) = 0,125 mol .

Lượng Al3+ dư phải OH- phản ứng chuyển không còn vào kết tủa.

Al3+ + 3OH- →Al(OH)3

0,375 0,125

nK = x; nBa = y →x + 2y = 0,375 (1)

39x + 137y = 23,475 (2)

=> x = 0,075; y = 0,15.

=> %mK = 12,46%.

Đáp án A


Câu hỏi 8 : Hòa rã không còn m gam Al bởi hỗn hợp NaOH dư, nhận được 6,72 lít khí H2(đktc). Giá trị của m là

A 2,7. B 5,4. C 8,1. D 6,75.

Lời giải đưa ra tiết:

PT: Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2.

Số mol H2 = 0,3 mol → số mol Al = 0,2 mol → mAl = 5,4 gam.

Xem thêm:

Đáp án B


Câu hỏi 9 : Cho 200 ml hỗn hợp KOH 1M và NaOH 0,75M vào 100 ml dung dịch AlCl3 1M. Sau lúc phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được m gam kết tủa. giá trị của m là

A 3,9B 11,7C 7,8D 5,85

Câu hỏi 10 : Cho m gam tất cả hổn hợp A bao gồm Na cùng Al vào nước thu được dung dịch X, 5,376 lít H2(đktc) cùng 3,51 gam chất rắn ko chảy. Nếu thoái hóa m gam A đề xuất từng nào lít Cl2(đktc)?

A 9,968 lít B 8,624 lkhông nhiều C 9,520 lítD 9,744 lít

Câu hỏi 11 : Cho bột nhôm chức năng với hỗn hợp NaOH dư chiếm được 6,72 lkhông nhiều khí H2 đktc. Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là

A  2,7 gam B 16,2 gam C 5,4 gam D  10,4 gam

Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải :

2NaOH + 2Al + H2O→ NaAlO2 + 3H2

nH2= 0,3 mol → nAl = 0,2 mol →mAl  =5,4 g

Chọn C


Câu hỏi 12 : Cho 31,2g tất cả hổn hợp bột Al và Al2O3 tính năng với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lkhông nhiều H2 (đktc). Phần trăm cân nặng của Al2O3 trong các thành phần hỗn hợp là

A 34,6%. B 20,5%. C 65,4%. D 79,5%.

Lời giải đưa ra tiết:

nH2 = 13,44: 22,4 = 0,6 mol

- Các phản bội ứng:

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Al + NaOH → NaAlO2 + 1,5H2

Mol 0,4

*
0,6

=> %mAl = 0,4.27 / 31,2 = 34,6%

=> %mAl2O3 = 100 % - %mAl = 100% - 34,6% = 65,4%

Đáp án C


Câu hỏi 13 : Cho 200 ml hỗn hợp AlCl31,5M tính năng cùng với V lkhông nhiều hỗn hợp NaOH 0,5M, lượng kết tủa nhận được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là

A 2,4 B  2. C 1,8. D 1,2.

Phương pháp giải:

Bài toán thù Al3+ + OH-

Nếu nAl(OH)3 3+. Tính nOH-.

Đặt nAl3+ = a cùng nAl(OH)3 = b (b 3+ dư chỉ xảy ra 1 bội nghịch ứng:

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 (1)

Mol 3b b

nOH- min = 3b

+ Khả năng lắp thêm 2: Nếu nAl3+ hết xảy ra 2 làm phản ứng:

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 (1)

Mol a 3a a

Al(OH)3 + OH- → - (2)

Mol a - b a - b

nOH- max = 4a - b


Lời giải chi tiết:

nAl3+ = 0,2.1,5 = 0,3 mol ; nAl(OH)3 = 15,6: 78 = 0,2 mol

Ta thấy: nAl(OH)3 Al3+. Vậy nếu muốn dung NaOH làm phản ứng với lượng tối nhiều thì tức là xẩy ra bội nghịch ứng hòa tan kết tủa

=> nOH max = 4nAl3+ - nAl(OH)3 = 4.0,3 – 0,2 = 1 mol

=> Vdd NaOH = 1: 0,5 = 2lit

Đáp án B


Câu hỏi 14 : Hòa rã trọn vẹn 18 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm Al với Al2O3 vào dung dịch NaOH giải pngóng 3,36 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Kân hận lượng của Al2O3 vào các thành phần hỗn hợp là

A 11,93 gam. B  10,trăng tròn gam. C 15,30 gam. D 13,95 gam.

Lời giải bỏ ra tiết:

nH2 = 3,36: 22,4 = 0,15 mol

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 1,5H2

Mol 0,1

*
0,15

=> mAl2O3 = 18 – mAl =18 – 0,1.27 = 15,3g

Đáp án C


Câu hỏi 15 : Hòa rã m gam Al bằng hỗn hợp NaOH dư. Sau lúc bội nghịch ứng xong chiếm được 3,36 lkhông nhiều khí H2(đktc). Giá trị của m là

A 4,05. B 2,025. C 2,7. D 8,1.

Lời giải đưa ra tiết:

nH2(đktc) = 3,36 : 22,4 = 0,15 (mol)

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2H2↑

0,1 ← 0,15 (mol)

=> mAl = 0,1.27 = 2,7 (lít)

Đáp án C


Câu hỏi 16 : Hòa chảy trọn vẹn 4,05 gam Al vào lượng vùa dùng hỗn hợp KOH nhận được V lkhông nhiều khí H2. Giá trị của V là

A 3,36. B 5,04. C 10,08. D 6,72.

Lời giải chi tiết:

nAl = 4,05 : 27 = 0,15 mol

PTHH: 2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2

0,15 → 0,225 (mol)

=> V = 0,225.22,4 = 5,04 lít

Đáp án B


Câu hỏi 17 : Lần lượt thực hiện 2 thể nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho lỏng lẻo dd NH3 đến dư vào dd Al(NO3)3.

- Thí nghiệm 2: Cho lỏng lẻo dd NaOH mang đến dư vào dd Al(NO3)3.

Phát biểu làm sao sau đây đúng?

A Thí nghiệm 1 mở ra kết tủa keo White mang lại buổi tối đa kế tiếp kết tủa không thay đổi ko tung. Thí nghiệm 2 xuất hiện thêm kết tủa keo dán giấy Trắng mang đến buổi tối đa tiếp nối kết tủa rã.B Thí nghiệm 1 lộ diện kết tủa keo dán White đến tối đa tiếp đến kết tủa rã. Thí nghiệm 2 mở ra kết tủa keo White đến buổi tối nhiều kế tiếp kết tủa giữ nguyên không tan.C Cả 2 thí điểm hồ hết mở ra kết tủa keo dán giấy White cho về tối đa tiếp nối kết tủa giữ nguyên ko rã.D Cả 2 phân tách mọi mở ra kết tủa keo trắng mang đến về tối đa tiếp nối kết tủa rã.

Đáp án: A


Pmùi hương pháp giải:

Dựa vào tính chất chất hóa học của Al(OH)3 với muối bột nhôm nhằm nêu hiện tượng lạ xảy ra.


Lời giải đưa ra tiết:

Thí nghiệm 1:

Al(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4NO3

Al(OH)3 không rã vào dung dịch NH3 dư.

Thí nghiệm 2:

Al(NO3)3 + 3NaOH→ Al(OH)3↓ + 3NaNO3

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Vậy hiện tượng kỳ lạ của 2 thể nghiệm là:

- Thí nghiệm 1 xuất hiện kết tủa keo dán giấy white đến về tối nhiều tiếp đến kết tủa không thay đổi ko chảy.

- Thí nghiệm 2 xuất hiện thêm kết tủa keo dán giấy White đến buổi tối đa kế tiếp kết tủa chảy.

Đáp án A


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 : Để phối hợp trọn vẹn 5,4 gam Al phải dùng toàn vẹn V ml hỗn hợp NaOH 0,5M. Giá trị của V là

A 400. B 200. C 300. D 600.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Đổi số mol Al theo công thức: nAl = mAl/MAl = ?

Viết PTHH xảy ra, tính số mol NaOH theo số mol Al.


Lời giải chi tiết:

nAl = mAl/MAl = 5,4/27 = 0,2 (mol)

PTHH: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

 (mol) 0,2 → 0,2

Theo PTHH: nMaOH = nAl = 0,2 (mol)

→ VNaOH = nNaOH : CM NaOH = 0,2 : 0,5 = 0,4 (lít) = 400 ml

Đáp án A


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 : Hòa rã hết m gam nhôm vào hỗn hợp NaOH 1M, thu được 6,72 lkhông nhiều khí (đktc). Thể tích dung dịch NaOH tối tphát âm cần dùng là

A 150 ml. B 200 ml. C 300 ml. D 100 ml.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Đổi số mol H2 (đktc) = VH2/22,4 = ?

Tính toán thù mol NaOH theo mol H2 phụ thuộc PTHH: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑


Lời giải chi tiết:

nH2(đktc) = VH2/22,4 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

PTHH: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

(mol) 0,2 ← 0,3

Theo PTHH: nNaOH = 2/3 nH2 =2/3×0,3 =0,2 (mol)

→ VNaOH = nNaOH : C­M = 0,2 : 1 = 0,2 (lít) = 200 (ml)

Đáp án B


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi đôi mươi : Hòa rã trọn vẹn 4,05 gam Al bằng dung dịch NaOH dư thu được V lít H2( đo sinh sống đktc). Giá trị của V là:

A 5,60. B 2,24. C 4,48. D 5,04.

Đáp án: D


Pmùi hương pháp giải:

Đổi số mol Al, viết PTHH xảy ra, tính mol H2 theo số mol Al. Từ đó tính được VH2 = nH2×22,4 = ?


Lời giải chi tiết:

nAl = mAl : MAl = 4,05 : 27 = 0,15 (mol)

PTHH: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑

Theo PTHH: nH2 = 3/2 nAl = 3/2 ×0,15 = 0,225 (mol)

⟹ VH2(đktc) = nH2×22,4 = 0,225×22,4 = 5,04 (lít)

Đáp án D


Đáp án - Lời giải

đôi mươi bài tập nhôm với hợp hóa học của nhôm chức năng cùng với axit không tồn tại tính OXH bao gồm giải mã

đôi mươi bài xích tập nhôm cùng vừa lòng chất của nhôm tác dụng cùng với axit không tồn tại tính OXH gồm giải đáp với giải thuật chi tiết


Xem chi tiết
trăng tròn bài xích tập về nhôm với đúng theo hóa học của nhôm chức năng cùng với axit tất cả tính OXH bao gồm giải mã

trăng tròn bài bác tập về nhôm và đúng theo hóa học của nhôm chức năng cùng với axit có tính OXH có giải đáp và giải thuật bỏ ra tiết


Xem cụ thể
20 bài xích tập vận dụng về làm phản ứng nhiệt độ nhôm tất cả giải mã

đôi mươi bài bác tập áp dụng về bội phản ứng sức nóng nhôm tất cả câu trả lời với giải mã bỏ ra tiết


Xem chi tiết
đôi mươi bài tập áp dụng cao về phản bội ứng sức nóng nhôm bao gồm giải thuật

20 bài bác tập vận dụng cao về phản nghịch ứng nhiệt nhôm bao gồm lời giải và giải thuật bỏ ra tiết


Xem chi tiết
đôi mươi bài xích tập axit tính năng với muối bột aluminat tất cả giải mã

20 bài bác tập axit chức năng cùng với muối hạt aluminat gồm lời giải và lời giải bỏ ra tiết


Xem chi tiết
30 bài tập mức độ vận dụng nhôm, sắt kẽm kim loại kiềm với hòa hợp hóa học chức năng với nước bao gồm giải mã

30 bài bác tập cường độ áp dụng nhôm, kim loại kiềm cùng hợp hóa học tính năng với nước có giải đáp cùng giải thuật bỏ ra tiết


Xem cụ thể
đôi mươi bài bác tập mức độ áp dụng cao nhôm, kim loại kiềm với thích hợp hóa học công dụng cùng với nước bao gồm giải thuật

30 bài tập cường độ áp dụng cao nhôm, kim loại kiềm cùng đúng theo chất tính năng với nước gồm lời giải với lời giải chi tiết


Xem cụ thể
50 thắc mắc triết lý mức độ thông thạo về ôn tập chương thơm 6 có giải thuật

50 câu hỏi lý thuyết mức độ am hiểu về ôn tập chương thơm 6 gồm giải đáp cùng lời giải chi tiết


Xem chi tiết
50 câu hỏi lý thuyết mức độ áp dụng về ôn tập chương 6 gồm giải thuật

50 thắc mắc lý thuyết mức độ vận dụng về ôn tập chương 6 gồm giải đáp với giải mã đưa ra tiết


Xem cụ thể
50 câu hỏi triết lý về nhôm cùng đúng theo hóa học của nhôm bao gồm giải mã

50 thắc mắc triết lý về nhôm với hợp chất của nhôm bao gồm giải đáp với giải mã bỏ ra tiết


Xem chi tiết

× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em chạm chán cần là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc gọi Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể góp thithptquocgia2016.com


Gửi góp ý Hủy vứt

Liên hệ | Chính sách

Đăng ký để dìm giải thuật tuyệt cùng tư liệu miễn phí

Cho phép loigiaigiỏi.com gửi các thông báo mang lại bạn nhằm nhận ra những lời giải xuất xắc cũng giống như tài liệu miễn tầm giá.