Những Chất Tác Dụng Với Agno3/Nh3

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Cho các chất sau: axit axetic (X); axit fomic (Y); glucozơ (Z); etyl fomat (T); axit glutamic (M). Những chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa là:

A.

Bạn đang xem: Những chất tác dụng với agno3/nh3

Y, Z, T

B. X, Y, Z

C. T, X, Y

D. Z, T, X


Dãy chất mà tất cả các chất đều tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 là

A. CH3CHO, C2H2, saccarozơ

B. CH3CHO, C2H2, anilin

C. CH3CHO, C2H2, saccarozơ, glucozơ

D. HCOOH, CH3CHO, C2H2, glucozơ


Dãy chất mà tất cả các chất đều tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 là

A. CH3CHO, C2H2, saccarozơ

B.CH3CHO, C2H2, anilin

C.CH3CHO, C2H2, saccarozơ, glucozơ

D.HCOOH, CH3CHO, C2H2, glucozơ


Trong các chất sau : axetilen, etilen, axit fomic, but-2-in, andehit axetic. Những chất tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng là:

A.axetilen, axit fomic, andehit axetic

B. etilen, axit fomic, but-2-in

C.axetilen, but-2-in, andehit axetic

D.axetilen, axit fomic, etilen


Trong các chất sau: axetilen, etilen, axit fomic, but-2-in, anđehit axetic. Những chất tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là

A. axetilen, axit fomic, anđehit axetic.

B. etilen, axit fomic, but-2-in.

C. axetilen, but-2-in, anđehit axetic.

Xem thêm: Từ "Ma Nhí" Màn Ảnh, Lâm Thanh Mỹ Sinh Năm Bao Nhiêu, Bé Thanh Mỹ Đã Biết Yêu Trong First Love

D. axetilen, etilen, axit fomic.


Trong các chất sau: axetilen, etilen, axit fomic, but-2-in, anđehit axetic. Những chất tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là

A. axetilen, axit fomic, anđehit axetic.

B.etilen,axitfomic,but-2-in.

C.axetilen,but-2-in,anđehit axetic.

D.axetilen,etilen,axitfomic.


Một mol chất nào sau đây tác dụng hoàn toàn với dụng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được bốn mol bạc.

A. HO- CH2-CHO

B. CH3-CHO

C. HOOC-CH2-CHO

D. H-CHO


Hợp chất hữu cơ X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. X là

A. CH3COOCH=CH-CH3

B. CH3COOCH=CH2

C. HCOOCH3

D. HCOOCH=CH2


Cho các chất: C2H2, C2H4, HCHO, HCOOH, HCOOCH3, glucozơ, saccarozơ, fructozơ, CH3NH3Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư) thu được chất kết tủa là