Những chất tác dụng với agno3/nh3

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Cho các hóa học sau: axit axetic (X); axit fomic (Y); glucozơ (Z); etyl fomat (T); axit glutamic (M). Những hóa học chức năng được cùng với dung dịch AgNO3/NH3 chế tác kết tủa là:

A.

Bạn đang xem: Những chất tác dụng với agno3/nh3

Y, Z, T

B. X, Y, Z

C. T, X, Y

D. Z, T, X


Dãy chất mà lại toàn bộ những hóa học phần lớn tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 là

A. CH3CHO, C2H2, saccarozơ

B. CH3CHO, C2H2, anilin

C. CH3CHO, C2H2, saccarozơ, glucozơ

D. HCOOH, CH3CHO, C2H2, glucozơ


Dãy hóa học cơ mà toàn bộ các chất hồ hết công dụng được với hỗn hợp AgNO3/NH3 là

A. CH3CHO, C2H2, saccarozơ

B.CH3CHO, C2H2, anilin

C.CH3CHO, C2H2, saccarozơ, glucozơ

D.HCOOH, CH3CHO, C2H2, glucozơ


Trong những hóa học sau : axetilen, etilen, axit fomic, but-2-in, andehit axetic. Những hóa học công dụng với dung dịch AgNO3/NH3 làm cho nóng là:

A.axetilen, axit fomic, andehit axetic

B. etilen, axit fomic, but-2-in

C.axetilen, but-2-in, andehit axetic

D.axetilen, axit fomic, etilen


Trong các hóa học sau: axetilen, etilen, axit fomic, but-2-in, anđehit axetic. Những chất chức năng cùng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3, đun cho nóng là

A. axetilen, axit fomic, anđehit axetic.

B. etilen, axit fomic, but-2-in.

C. axetilen, but-2-in, anđehit axetic.

Xem thêm: Từ "Ma Nhí" Màn Ảnh, Lâm Thanh Mỹ Sinh Năm Bao Nhiêu, Bé Thanh Mỹ Đã Biết Yêu Trong First Love

D. axetilen, etilen, axit fomic.


Trong những hóa học sau: axetilen, etilen, axit fomic, but-2-in, anđehit axetic. Những hóa học chức năng cùng với dung dịch AgNO3 vào NH3, đun nóng là

A. axetilen, axit fomic, anđehit axetic.

B.etilen,axitfomic,but-2-in.

C.axetilen,but-2-in,anđehit axetic.

D.axetilen,etilen,axitfomic.


Một mol chất nào tiếp sau đây tính năng trọn vẹn cùng với dụng trọn vẹn với lượng dư AgNO3 vào NH3 chiếm được tư mol bạc.

A. HO- CH2-CHO

B. CH3-CHO

C. HOOC-CH2-CHO

D. H-CHO


Hợp chất cơ học X tác dụng với một số lượng vừa dùng dung dịch NaOH, tiếp nối cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y với hóa học cơ học Z. Cho Z tác dụng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 chiếm được hóa học cơ học T. Cho T tác dụng cùng với dung dịch NaOH lại chiếm được hóa học Y. X là

A. CH3COOCH=CH-CH3

B. CH3COOCH=CH2

C. HCOOCH3

D. HCOOCH=CH2


Cho các chất: C2H2, C2H4, HCHO, HCOOH, HCOOCH3, glucozơ, saccarozơ, fructozơ, CH3NH3Cl. Số chất công dụng được với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 (dư) nhận được hóa học kết tủa là