Nung 2.23 gam hỗn hợp x gồm các kim loại fe al zn mg

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nung 2,23g hh X bao gồm các kim loại sắt, Al, Zn, Mg vào oxi, sau đó 1 thời gian chiếm được 2,71g hhY. Hoà tung trọn vẹn Y vào dd HNO3 (dư), thu được 0,672 lkhông nhiều khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất, sinh sống đktc). Số mol HNO3 vẫn pư là

A.

Bạn đang xem: Nung 2.23 gam hỗn hợp x gồm các kim loại fe al zn mg

0,12.

B.0,14.

C. 0,16.

D. 0,18.


*

Đáp án D

*


Nung 2,23 gam hỗn hợp X bao gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau đó 1 thời hạn chiếm được 2,71 gam tất cả hổn hợp Y. Hòa tung hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 (dư), nhận được 0,672 lít khí NO (thành phầm khử độc nhất vô nhị, ngơi nghỉ đktc). Số mol HNO3 đang bội phản ứng là

A. 0,12

B. 0,16

C. 0,18

D. 0,14


Nung rét 2,23 gam tất cả hổn hợp X có những kim loại sắt, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hòa rã trọn vẹn Y vào hỗn hợp HNO 3 dư, nhận được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất, sống đktc). Số mol HNO 3 đã bội phản ứng là

A. 0,16.

B. 0,12.

C. 0,18.

D. 0,14.

Xem thêm:


Nung lạnh 2,23 gam tất cả hổn hợp X có các kim loại sắt, Al, Zn, Mg vào oxi, sau một thời hạn thu được 2,71 gam các thành phần hỗn hợp Y. Hòa rã trọn vẹn Y vào dung dịch HNO3 dư, thu được 0,672 lkhông nhiều khí NO (thành phầm khử độc nhất vô nhị sinh hoạt đktc). Số mol HNO3 đang phản bội ứng là

A. 0,14.

B. 0,18.

C. 0,16.

D. 0,12.


Nung 2,23 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả những kim loại Fe, Al, Zn, Mg vào oxi, sau một thời gian chiếm được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hòa rã hoàn toàn Y vào hỗn hợp HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Số mol HNO3 sẽ phản ứng là:

A. 0,14

B. 0,12

C. 0,18

D. 0,16


nung 2,23(g) các thành phần hỗn hợp X bao gồm những sắt kẽm kim loại Fe,Al,Zn,Mg trong oxi ,sau 1 thời hạn thu được 2,71(g) hỗn hợp Y.hòa tan hoàn toàn Y vào dd HNO3 dư, chiếm được 0,672l khí NO(sp khử duy nhất)số mol HNO3 đã pư là

A0,12

B 0,16

C.0,18

D 0,18


Nung 13,72 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Al, Mg, Zn trong oxi sau một thời gian chiếm được 17,72 gam các thành phần hỗn hợp Y. Hoàn chảy trọn vẹn Y vào hỗn hợp HNO3 dư thu được 1,792 lít NO (đktc) là thành phầm khử tuyệt nhất . Số mol HNO3 làm phản ứng là:

A. 0,84 mol.

B.0,78 mol.

C. 0,82 mol.

D. 0,72 mol


Nung 13,72 gam hỗn hợp X tất cả Al, Mg, Zn trong oxi sau một thời gian thu được 17,72 gam tất cả hổn hợp Y. Hoàn chảy hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 dư thu được một,792 lít NO (đktc) là sản phẩm khử tốt nhất. Số mol HNO3 bội nghịch ứng là:

A. 0,84 mol

B. 0,78 mol

C. 0,82 mol

D. 0,72 mol


Nung 8,42 gam các thành phần hỗn hợp X có Al, Mg, sắt trong oxi sau một thời hạn nhận được 11,62 gam hỗn hợp Y. Hòa tan trọn vẹn Y trong hỗn hợp HNO3 dư thu được một,344 lkhông nhiều NO (sinh hoạt đktc) là thành phầm khử độc nhất vô nhị. Số mol HNO3 làm phản ứng là

A. 0,56 mol

B. 0,64 mol

C. 0,48 mol

D. 0,72 mol


Nung 8,42 gam các thành phần hỗn hợp X có Al, Mg, sắt trong oxi sau một thời gian chiếm được 11,62 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào hỗn hợp HNO3 dư thu được một,344 lkhông nhiều NO (đktc) là sản phẩm khử độc nhất. Số mol HNO3 phản ứng là