Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàng những chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất thu xếp theo sản phẩm công nghệ tự lực bazơ sút dần là


Cho 10 gam amin 1-1 chức X làm phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), chiếm được 15 gam muối hạt. Số đồng phân kết cấu của X là


khi đốt cháy hoàn toàn một amin 1-1 chức X, nhận được 8,4 lkhông nhiều khí CO2, 1,4 lkhông nhiều khí N2 (các thể tích khí đo sống đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X có 2 amin no, 1-1 chức, tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng bội nghịch ứng không còn với dd HCl (dư), chiếm được 3,925 gam hh muối bột. Công thức của 2 amin vào hh X là


Hỗn hòa hợp khí X bao gồm O2 cùng O3 tất cả tỉ kăn năn so với H2 là 22.Hỗn thích hợp khí Y có metylamin cùng etylamin gồm tỉ khối hận so với H2 là 17,833. Để đốt trọn vẹn V1 lkhông nhiều Y nên toàn diện V2 lít X (biết sản phẩm cháy có CO2, H2O với N2, những chất khí đo sống cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là


Có 3 chất hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để phân biệt dd của những đúng theo chất trên, chỉ cần dùng một dung dịch test như thế nào sau đây?


Cho bố hỗn hợp tất cả thuộc nồng độ mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo thiết bị tự pH tăng dần đều là:


Trong những dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số hỗn hợp có tác dụng xanh quỳ tím là


Chất cơ học X mạch hngơi nghỉ tất cả dạng H2N-R-COOR" (R, R" là các cội hiđrocacbon) Phần Trăm trọng lượng nitơ vào X là 15,73%. Cho m gam X phản nghịch ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, toàn bộ lượng ancol hiện ra mang đến tính năng hết cùng với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho cục bộ Y chức năng với 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, nhận được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là


α-aminoaxit X cất một nhóm –NH2. Cho 10,3 gam X công dụng cùng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X tính năng trọn vẹn với hỗn hợp đựng 0,04 mol NaOH. Mặt không giống 0,02 mol X tính năng toàn diện với hỗn hợp cất 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối hạt. Công thức của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, chiếm được hỗn hợp X. Cho NaOH dư vào hỗn hợp X. Sau Khi các bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn, số mol NaOH sẽ phản nghịch ứng là


Cho chất cơ học X gồm phương pháp phân tử C2H8O3N2 công dụng cùng với dung dịch NaOH, thu được chất cơ học đối chọi chức Y và các chất vô sinh. Kân hận lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho tất cả hổn hợp X tất cả nhị hóa học hữu cơ gồm cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng toàn vẹn với dung dịch NaOH và nấu nóng, chiếm được hỗn hợp Y và 4,48 lkhông nhiều hh Z (làm việc đktc) có nhì khí (gần như làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z so với H2 bởi 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được cân nặng muối hạt khan là


Cho 8,9 gam một hòa hợp chất cơ học X có bí quyết phân tử C3H7O2N làm phản ứng cùng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau Lúc bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là


Đun lạnh chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong hỗn hợp HCl (dư), sau khoản thời gian những phản bội ứng kết thúc thu được sản phẩm là:


Thủy phân không còn m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được tất cả hổn hợp bao gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Thủy phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) cùng 1 mol phenylalanin (Phe). Tdiệt phân không trọn vẹn X chiếm được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val tuy thế không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là


Tdiệt phân hoàn toàn 60 gam các thành phần hỗn hợp nhì đipeptit thu được 63,6 gam tất cả hổn hợp X bao gồm các amino axit (các amino axit chỉ bao gồm một tổ amino với một đội cacboxyl vào phân tử). Nếu mang lại 1/10 tất cả hổn hợp X tính năng cùng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cảnh giác hỗn hợp, thì lượng muối khan nhận được là


Tripeptit X với tetrapeptit Y số đông mạch hlàm việc. khi tbỏ phân hoàn toàn tất cả hổn hợp gồm X và Y chỉ tạo nên một amino axit nhất gồm bí quyết H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y vào oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp có CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, đến sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, chiếm được m gam kết tủa. Biết các bội nghịch ứng phần đông xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối hạt amoni của axit cacboxylic, hóa học Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối hạt amoni của đipeptit. Cho các thành phần hỗn hợp E có X và Y chức năng hết cùng với dung dịch NaOH chiếm được các thành phần hỗn hợp có hai amin no (đều phải sở hữu hai ngulặng tử cacbon vào phân tử, không phải đồng phân của nhau) cùng hỗn hợp B chỉ chứa hai muối (A với D). Cho những tuyên bố sau:

(1) Chất X cùng Y đầy đủ công dụng cùng với hỗn hợp NaOH theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 2.

Bạn đang xem: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là

(2) Thủy phân X chiếm được etylamin.

(3) Dung dịch B có công dụng ttê mê gia phản ứng tnúm bạc.

(4) Các A với D tất cả thuộc số nguim tử cacbon.

Số đánh giá và nhận định đúng


Cho những phát biểu

(1) Trong tơ tằm tất cả các cội α-amino axit.

(2) Dung dịch lysin có tác dụng quì tím hóa xanh.

(3) Hiện tượng riêu cua nổi lên Khi nấu canh cua là do sự đông tụ protein.

(4) Trong phân tử peptit (mạch hở) tất cả đựng nhóm NH2 cùng COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 cùng tơ lapsan đều phải sở hữu cùng yếu tắc ngulặng tố.

Số tuyên bố đúng


Cho sơ vật làm phản ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết quả thử nghiệm những dung dich X, Y, Z, T cùng với dung dịch test được ghi ở bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T theo thứ tự là


Cho dãy các chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính hóa học của những chất được biểu lộ nhỏng sau:

*

Chất X là


Hỗn đúng theo X gồm 2 hóa học bao gồm bí quyết phân tử là C3H12N2O3 với C2H8N2O3. Cho 3,40 gam X bội phản ứng toàn diện cùng với hỗn hợp NaOH (đun nóng), chiếm được hỗn hợp Y chỉ tất cả các chất vô cơ với 0,04 mol tất cả hổn hợp 2 hóa học cơ học 1-1 chức (rất nhiều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, nhận được m gam muối bột khan. Giá trị của m là


Cho những nhận định và đánh giá sau:

(a) CH3NH2 là amin bậc 1.

Xem thêm: Tên Thật Của Karik - Tên Thật Của Dàn Huấn Luyện Viên Rap Việt

(b) Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 vào NaOH thấy mở ra màu sắc tím.

(c) Để cọ không bẩn ống nghiệm bao gồm dính anilin, hoàn toàn có thể dùng dung dịch NaOH.

(d) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là 1 trong những đipeptit.

(e) Tại điều kiện hay H2NCH2COOH là hóa học rắn, dễ dàng chảy trong nước.

Số dấn định đúng là


Cho những chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH;(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;(6) CH3COOC6H5.

Số chất vào hàng Khi tác dụng cùng với hỗn hợp NaOH (dư, đun nóng) thu được dung dịch đựng hai muối là


Cho các nhận định và đánh giá sau:

(a) Tại ĐK thường xuyên, trimetylamin là hóa học lỏng, rã tốt trong nước.

(b) Tại tâm trạng kết tinh, những amino axit trường thọ bên dưới dạng ion lưỡng rất.

(c) Polipeptit bao gồm những peptit bao gồm tự 2 đến 10 nơi bắt đầu α - aminoaxit cùng là cơ sở tạo cho protein.

(d) Dung dịch anilin trong nước có tác dụng xanh quỳ tím.

Số dấn định đúng là


*

Cơ quan chủ quản: shop Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp hình thức dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi Sở tin tức và Truyền thông.