TÌM M ĐỂ A GIAO B KHÁC RỖNG

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Tìm m để a giao b khác rỗng

*

Cho A= (m;m+) ; B=(3;5)

a) Tìm m để A hợp B là một khoảng. Xác định các khoảng đó.

b) A giao B ≠ rỗng

c) A giao B = rỗngLời giải:

a) Để \(A\cup B\) là một khoảng thì \(\left\{\begin{matrix}m\leq 3\\m+1> 3\end{matrix}\right.\) hoặc \(\left\{\begin{matrix}m

\(\Leftrightarrow \left<\begin{matrix}m\in (2;3>\\m\in <4;5)\end{matrix}\right.\)

Với \(m\in (2;3>\Rightarrow A\cup B=(m,5)\)

Với \(m\in <4;5)\Rightarrow A\cup B=(3,m+1)\)

c)

\(A\cap B=\oslash\) khi \(m+1\leq 3\) hoặc \(m\geq 5\)

Tức \(m\in (-\infty;2>\cup <5;+\infty)\)

b) b ngược lại với $c$

Để \(A\cap B\neq \oslash\Rightarrow m\in (2;5)\)Cho hai tập hợp A=(2;5>, B=(m-1;m+3). Tìm tham số m sao cho : a. A là tập hợp con của Bb. B là tập hợp con của Ac. A giao B=tập hợp rỗngd. A hợp B là một khoảng


b)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}m-1>2\\m+3\le5\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m>3\\m\le2\end{matrix}\right.\)(vô lý)

vậy ko tồn tại m


Cho A=<1;5> B=(m;10)

a) Tìm m để A ⊂ B

b) Tìm m để A giao B =Φ

c) tìm m để A giao B khác rỗng

d) tìm m để A hợp B là 1 khoảng

e) Tìm m để A\B=Φ

f) Tìm m để A\B#Φ


a/ \(A\subset B\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m5\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow m

b/ \(A\cap B=\varnothing\Leftrightarrow m>5\)

c/ \(A\cap B\ne\varnothing\Leftrightarrow m

d/ \(A\cup B\) là 1 khoảng \(\Leftrightarrow m

e/ \(A\backslash B=\varnothing\Leftrightarrow A\subset B\Leftrightarrow m

f/ \(A\backslash B\ne\varnothing\Leftrightarrow m\ge1\)


1)Cho A=(-2;4) B=(m;m+2)

Tìm m để A hợp B là một khoảng

2)Cho A={x thuộc R/|x-1|>4}

B={m,m+1}

Tìm m để A giao B khác tập hợp rỗng

=>lm chi tiết giúp e ạ>

1.

Do A và B đều là khoảng nên \(A\cup B\) là 1 khoảng \(\Leftrightarrow A\cap B\ne\varnothing\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m-2\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow-4

2.

\(\left|x-1\right|>4\Leftrightarrow\left<{}\begin{matrix}x-1>4\\x-1 \(\Leftrightarrow\left<{}\begin{matrix}x>5\\x

\(\Rightarrow A=\left(-\infty;-3\right)\cup\left(5;+\infty\right)\)

\(A\cap B\ne\varnothing\Leftrightarrow\left<{}\begin{matrix}m5\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left<{}\begin{matrix}m4\end{matrix}\right.\)


Đúng 0
Bình luận (0)
=+8-5m}.+Tìm+tất+cả+các+giá+trị+m+để+A+giao+B=+rỗng + + + + + + + + + + + + + +2,+Cho+các+tập+hợp+khác+rỗng+A=+(+âm+vô+cự...">

1, Cho m là một tham số thực và hai tập hợp A =< 1-2m; m+3>, B = {x thuộc R| x>= 8-5m}. Tìm tất cả các giá trị m để A giao B= rỗng 2, Cho các tập hợp khác rỗng A= ( âm vô cực; m) và B=< 2m - 2; 2m +2>. Tìm m thuộc R để CR (A hợp B) là một khỏang


Lớp 10 Toán
0
0
Gửi Hủy

cho A=(m;m+1) ;B=(1;4). tìm m để a giao b khác rỗng


Lớp 10 Toán
1
0
Gửi Hủy

Lời giải:Để $A\cap B=\varnothing$ thì:\(\left<\begin{matrix}m+1\leq 1\\m\geq 4\end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left<\begin{matrix}m\leq 0\\m\geq 4\end{matrix}\right.\)

Do đó để $A\cap B\neq \varnothing$ thì $m\in (0;4)$


Đúng 1

Bình luận (0)

Cho A=(m;m+1), B=(3;5). Tìm m để A hợp B là một khoảng. Xác định khoảng đó.


Lớp 10 Toán §4. Các tập hợp số
1

Xem thêm:

0
Gửi Hủy

À kh cần nữa ạ :> Mình giải được rồi.


Đúng 0

Bình luận (0)

cho a=(-3;2> B=
Lớp 10 Toán §1. Mệnh đề
1
0
Gửi Hủy

Để A giao B khác rỗng thì\(\left<{}\begin{matrix}2-3\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left<{}\begin{matrix}m>1\\m>-7\end{matrix}\right.\)


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho 2 tâpj hợp A=(3m-1; 3m+7) và B=(-1;1)

Tìm m để giao của B và A là tập rỗng


Lớp 10 Toán
1
0
Gửi Hủy

Điều kiện tồn tại của A là: 3m-1 -1\(\varnothing\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}3m+7\le-1\\3m-1\ge1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}m\le\frac{-8}{3}\\m\ge\frac{2}{3}\end{cases}}\)

Vậy\(m\in(-\infty;\frac{-8}{3}>U<\frac{2}{3};+\infty)\)


Đúng 0

Bình luận (0)

B1. Cho A = ( -∞ ; a) và B = ( b; +∞ )Tìm điều kiện của a,b để :a, A giao B = rỗng b, AUB = Rc, R\A = Bd, ( R\A) giao ( R\B) = rỗng


Lớp 10 Toán §2. Tập hợp
1
0
Gửi Hủy

a/ Để \(A\cap B=\varnothing\Leftrightarrow a\le b\)

b/ Để \(A\cup B=R\Leftrightarrow a>b\)

c/ \(R\backslash A=

\(\Rightarrow\) Không tồn tại a; b thỏa mãn

d/ \(R\backslash A=\)

Để \(\left(R\backslash A\right)\cap\left(R\backslash B\right)=\varnothing\Leftrightarrow b


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
thithptquocgia2016.com