TÌM TỌA ĐỘ TRỰC TÂM CỦA TAM GIÁC

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong không gian cùng với hệ tọa độ Oxyz, mang đến tam giác ABC tất cả A(1;0;0), B(0;0;1)và C(2;1;1). Tìm tổng tọa độ trực trung tâm H của tam giác ABC.quý khách đã xem: Tìm tọa độ trực tâm

A.

Bạn đang xem: Tìm tọa độ trực tâm của tam giác

1

B. 2

C. 0

D. Không gồm điểm H


*

Đáp án A

- Cách 1: Giả sử H(x;y;z)là trực trọng điểm của tam giác ABC, ta tất cả điều kiện sau:

Trong không khí Oxyz, đến A(1;0;0), B(0;2;0), C(0;0;1). Trực trung ương của tam giác ABC gồm tọa độ là

A. 4 9 ; 2 9 ; 4 9

B. (2;1;2)

C. (4;2;4)

D. 2 9 ; 1 9 ; 2 9

Trong không gian cùng với hệ tọa độ Oxyz, mang đến tam giác A B C c ó A ( 1 ; − 2 ; 3 ) , B ( − 1 ; 0 ; 2 ) v à G ( 1 ; − 3 ; 2 ) là giữa trung tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ điểm C

A. C ( 3 ; − 7 ; 1 )

B. C ( 2 ; − 4 ; − 1 )

C. C ( 1 ; − 1 ; − 3 )

D. C ( 3 ; 2 ; 1 )

Trong không khí bao gồm hệ tọa độ Oxyz, mang đến ba điểm A(0;1;2), B(0;-2;0), C(-2;0;1).Mặt phẳng (P)trải qua A, trực vai trung phong H của tam giác ABC với vuông góc với khía cạnh phẳng (ABC)tất cả pmùi hương trình là:

A. 4 x + 2 y − z + 4 = 0.

B. 4 x + 2 y + z − 4 = 0.

C. 4 x − 2 y − z + 4 = 0.

D. 4 x − 2 y + z + 4 = 0.

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang lại tam giác ABC tất cả A(1;-2;3); B(-1;0;2)và G(1;-3;2)là giữa trung tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ điểm C.

A.C(3;2;1)

C(2;-4;-1)

C.

Xem thêm:

C(1;-1;-3)

D.C(3;-7;1)

Trong không gian tất cả hệ tọa độ Oxyz, mang đến cha điểm A(0;1;2), B(0;-2;0), C(-1;0;1).Mặt phẳng (P)trải qua A, trực vai trung phong H của tam giác ABC với vuông góc với mặt phẳng (ABC)có pmùi hương trình là

A. 4x + 2y - z + 4 = 0

B.4x + 2y + z - 4 = 0

C.4x - 2y - z + 4 = 0

D.4x - 2y + z + 4 = 0

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang đến tam giác ABC với A(-2;4;1), B(1;1;-6), C(0;-2;3). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC

A. G - 1 3 ; 1 ; - 2 3

B. G - 1 ; 3 ; - 2

C. G 1 3 ; - 1 ; 2 3

D. G - 1 2 ; 5 2 ; - 5 2

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đến điểm H(1;2;-3). Tìm phương trình phương diện phẳng α giảm các trục tọa độ Ox, Oy, Oz theo thứ tự tại 3 điểm A, B, C sao để cho H là trực vai trung phong tam giác ABC.

A. α : x+2y-3z-14=0

B. α : x+2y-3z+4=0

C. α : 6x+3y-2z-18=0

D. α : 6x+3y-2z+8=0

Trong không gian cùng với hệ tọa độ Oxyz, mang đến 3 điểm A(a;0;0), B(1;b;0), C(1;0;c), với a,b,c là những số thực biến đổi sao cho H(3;2;1) là trực trung tâm của tam giác ABC. Tính S=a+b+c.

A. S = 2

B. S = 19

C. S = 11

D. S = 9

Trong không khí tọa độ Oxyz, mang lại tam giác ABC bao gồm A(1;0;-2), B(2;3;-1), C(0;-3;6). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC