VẬT SÁNG AB ĐẶT VUÔNG GÓC VỚI TRỤC CHÍNH CỦA MỘT THẤU KÍNH HỘI TỤ CÓ TIÊU CỰ 20CM

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Vật sáng AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Khi đặt vật sáng cách thấu kính 10cm thì vị trí, tính chất, chiều và độ lớn của ảnh là

A. cách thấu kính 20cm, ảo, ngược chiều và gấp đôi vật.

Bạn đang xem: Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm

B.cách thấu kính 20cm, ảo, cùng chiều và gấp đôi vật.

C.cách thấu kính 20cm, thật, ngược chiều và gấp đôi vật.

D.cách thấu kính 20cm, thật, cùng chiều và gấp đôi vật.


*

Chọn đáp án B

*


Vật sáng AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Khi đặt vật sáng cách thấu kính 10cm thì vị trí, tính chất, chiều và độ lớn của ảnh là

A. cách thấu kính 20cm, ảo, ngược chiều và gấp đôi vật

B. cách thấu kính 20cm, ảo, cùng chiều và gấp đôi vật

C. cách thấu kính 20cm, thật, ngược chiều và gấp đôi vật

D. cách thấu kính 20cm, thật, cùng chiều và gấp đôi vật


Phía trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự 40cm, đặt một vật sáng nhỏ AB vuông góc với trục chính thấu kính, A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng 20cm. Để thu được ảnh thật cao bằng hai lần vật thì phải dịch vật ra xa thấu kính một đoạn là bao nhiêu so với vị trí ban đầu của vật?

A. 20cm

B. 60cm

C. 40cm

D. 80cm


Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (A nằm trên trục chính) cho ảnh thật A 1 B 1 cao 1,2cm. Khoảng cách từ tiêu điểm đến quang tâm của thấu kính là 20cm. Giữ nguyên thấu kính, dịch chuyển vật đó đi một đoạn 15cm dọc theo trục chính thấu kính cho ảnh ảo A 2 B 2 cao 2,4cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính trước khi dịch chuyển và độ cao của vật lần lượt là

A. 20cm và 0,6cm

B. 30cm và 0,6cm

C. 20cm và 1,8cm

D. 30cm và 1,8cm


Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp ba lần vật. Vật AB cách thấu kính.

A. 20 cm

B.

Xem thêm:

30 cm

C. 15 cm

D. 40 cm


Vật sáng AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Khi đặt vật sáng cách thấu kính 10 cm thì vị trí, tính chất, chiều và độ lớn của ảnh là

A. cách thấu kính 20 cm, ảo, ngược chiều và gấp đôi vật

B. cách thấu kính 20 m, ảo, cùng chiều và gấp đôi vật

C. cách thấu kính 20 cm, thật, ngược chiều và gấp đôi vật

D. cách thấu kính 20 cm, thật, cùng chiều và gấp đôi vật


Vật sáng AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Khi đặt vật sáng cách thấu kính 10 cm thì vị trí, tính chất, chiều và độ lớn của ảnh là

A. cách thấu kính 20 cm, ảo, cùng chiều và gấp đôi vật.

B. cách thấu kính 20 cm, ảo, ngược chiều và gấp đôi vật.

C. cách thấu kính 20 cm, thật, ngược chiều và gấp đôi vật.

D. cách thấu kính 20 cm, thật, cùng chiều và gấp đôi vật


Vật sáng AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Khi đặt vật sáng cách thấu kính 30 cm thì vị trí, tính chất, chiều và độ lớn của ảnh là

A. cách thấu kính 60cm, ảo, ngược chiều và gấp đôi vật.

B. cách thấu kính 60cm, thật, cùng chiều và gấp đôi vật.

C.cách thấu kính 60cm, thật, ngược chiều và gấp đôi vật.

D.cách thấu kính 60cm, ảo, cùng chiều và gấp đôi vật.


Vật sáng AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Khi đặt vật sáng cách thấu kính 10 cm thì vị trí, tính chất, chiều và độ lớn cùa ảnh là:

A. Cách thấu kính 20 cm, ảo, cùng chiều và gấp đôi vật

B. Cách thau kính 20 cm, ảo, ngược chiều và gấp đôi vật

C. Cách thấu kính 20 cm, thật, ngược chiều và gấp đôi vật

D. Cách thấu kính 20 cm, thật, cùng chiều và gấp đôi vật


Vật sáng AB đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Khi đặt vật sáng cách thấu kính 10 cm thì vị trí, tính chất, chiều và độ lớn cùa ảnh là: