Viết lại câu sao cho nghia không đổi 1

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

When we asked the Minister about the strike, he declined khổng lồ phản hồi.quý khách sẽ xem: On (a) asked about the strike, (b) the minister (c) declined (d) khổng lồ comment

A. On asking us about the strike, the Minister declined to phản hồi.

Bạn đang xem: Viết lại câu sao cho nghia không đổi 1

B. When asked about the strike, the Minister declined to comment.

C. We declined to comment when the Minister asked us about the strike.

D. Declining to comment, the Minister asked us about the strike.


*

Đáp án B

Kiến thức câu dữ thế chủ động câu bị động

Đề bài: Khi công ty chúng tôi hỏi Sở trưởng về cuộc bãi công, ông ấy khước từ phản hồi.

B. Lúc được hỏi về cuộc dinc công, Sở trưởng vẫn khước từ comment.

Các câu trả lời khác:

A. Sau Lúc hỏi Shop chúng tôi về cuộc dinh công, bộ trưởng liên nghành lắc đầu comment.

C. Chúng tôi khước từ bình luận lúc bộ trưởng liên nghành hỏi về cuộc bãi thực.

D. Từ chối phản hồi, bộ trưởng hỏi công ty chúng tôi về cuộc dinch công.

Mark the letter A, B, C or D in your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

On (A)askedabout the strike, (B)theMinister (C)declined(D)lớn comment.

A. asked

B.the

C.declined

D.khổng lồ comment

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the most suitable response khổng lồ complete each of the following exchanges.

Xem thêm:

Sara: "How vì you feel about his comment?"

- Mary: “______.”

Yes, it"s a very good idea.

B.I don"t think he knew what he was saying.

C. I"m afraid I disagree with you.

D.If you ask me, I feel tired.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer khổng lồ each of the following question.

Prime Minister Malcolm Turnbull is trying to ________ himself with US President Donald Trump an impress Australian voters.

A. gratify

B. please

C. ingratiate

D. commend

Read the passage & choose the best answers.

Never say anything negative sầu about past experiences, employers, or courses or professors. Always think of something positive about an experience and talk about that. You should also be __(38) __. If you are genuinely interested __(39) __ the job, let the interviewer know that.

One of the best ways khổng lồ show you are keen on a job is khổng lồ demonstrate that you have sầu researched the organization prior to the interview. You can also __(40) __ interest by asking questions about the job, the organization, & its services and products. The best way to lớn impress an employer is khổng lồ ask questions that build your interview discussion. This shows you are interested và __(41) __ cđại bại attention lớn the interviewer. It is a good idea lớn prepare a few questions in advance, but an insightful bình luận based on your conversation can make an even stronger statement. At the __(42) __ of the interview, it is appropriate for you khổng lồ ask when you may expect khổng lồ hear from the employer.

Home, Liên hệ Quảng cáo, Copyright © 2023 thithptquocgia2016.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết