XÁC ĐỊNH PARABOL Y = AX2 + BX + 2 BIẾT RẰNG PARABOL ĐÓ

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Xác định parabol (P): y = a x 2 + bx + 2, biết rằng (P) đi qua hai điểm M (1; 5) và N (−2; 8).

Bạn đang xem: Xác định parabol y = ax2 + bx + 2 biết rằng parabol đó

A. y = 2 x 2 + x + 2.

B. y = x 2 + x + 2.

C. y = −2 x 2 + x + 2.

D. y = −2 x 2 – x + 2.


*

Đáp án A

*


Xác định parabol y = ax2+ bx + 2, biết rằng parabol đó:Đi qua hai điểm A(3; -4) và có trục đối xứng là x = -3/2


Xác định parabol (P): y = 2 x 2 + bx + c, biết rằng (P) đi qua điểm M(0;4) và có trục đối xứng x = 1.

A. y = 2 x 2 − 4x + 4.

B. y = 2 x 2 + 4x − 3.

C. y = 2 x 2 − 3x + 4.

Xem thêm: Độ Phóng Xạ Là Gì ? Tìm Hiểu Về Bức Xạ Và Phóng Xạ

D. y = 2 x 2 + x + 4.


Xác định parabol y = 3x^2+bx+c, biết rằng parabol đó đi qua A(2;19) và nhận đường thẳng x = -2/3 làm trục đối xứng.


Xác định Parabol (P): y = a x 2 + bx + 2 biết rằng Parabol đi qua hai điểmM (1; 5) và N (2; −2).

A. y = −5 x 2 + 8x + 2

B. y = 10 x 2 + 13x + 2

C. y = −10 x 2 − 13x + 2

D. y = 9 x 2 + 6x – 5


Xác định Parabol (P) : y = ax^2 + bx + c ( a khác 0 ) biết (P) đi qua :

a, điểm E (0; 6) và hàm số y = ax^2 - bx + c đạt giá trị nhỏ nhất là 4 khi x = -2

b, điểm F (1; 16) và cắt Ox tại các điểm có hoành độ là -1 và 5.


Bài 1: Tìm a, b biết đường thẳng y = ax + b

a) Đi qua hai điểm A (-4; 2) và B (-1; 3)

b) Đi qua điểm C (4; -1) và song song đường thẳng: y = 2x + 4

c) Đi qua điểm D (-2; 3) và vuông góc đường thẳng: y = -3x + 1

Bài 2:Tìm a, b, c biết parabol y = ax2+ bx + c đi qua A (1; -4) và có đỉnh I (3; -8)

Bài 3:Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:

a) y = x4+ 6x2+ 1

b) y = 2x + 3

c) y =\(\sqrt{7-x}-\sqrt{7-x}\)


Giúp vợi mọi người, mình cần gấp

bài 1.: Viết phương trình Parabol (P): y=x2-bx +c khi biết: a)

(P) đi qua 3 điểm A(0;-1) , B(1;-1) và C(-1;1).

b) (P) đi qua điểm A(8;0) và có đỉnh I(6; 12)

bài 2.Viết phương trình Parabol (P) khi biết:

a) (P) đi qua 3 điểm A(1;0) , B(-1;6) và C(3;2).

b) (P) đi qua điểm A(2;3) và có đỉnh I(1, \(\frac{7}{2}\)) .

c) (P) đi qua điểm B(0;8) và có đỉnh I (3,-1).

d) (P) đi qua O(0;0) và có đỉnh I (3, \(\frac{-9}{2}\)).

bài 3.Vẽ đồ thị và lập bảng biến thiên của hàm số

a) y= x2-2x

e) y= x2-4x +4

f) y= -x2-4x+1

g)\(y=\hept{\begin{cases}x^2-4x+5\left(x\ge1\right)\\x+1\left(x


Lớp 10 Toán
2
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)